Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-311bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-05-1619

Type: Opmeting door een gezworen landmeter van een goed te Oostnieuwkerke, toebehorend aan jonkvrouw Marie Baelden

Beschrijving: Opmeting door Pieter de Bersacques, gezworen landmeter van Oost-Ieper-Ambacht, van een hofstede, landen en meersen die toebehoren aan jonkvrouw Marie Baelden, in de parochie van Oostnieuwkerke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Desen xvj.e mey 1619 Soe was ghemeten by my Pieter de bersacques gheswoeren Lantmetere In Oostyperambacht Een behuusde hofstede metten lande ende mersch Toebehoorende Joncvrauwe marie Baelden ligghende Jnde prochie van nieukercke

Eerst

[Rousselaer ambacht] [1] de behuusde hofstede ende booghaert Palende west ande straete noort de hofstede vanden capelrie ende het dischlant oost ende zuut het naeruolghende groot - een ghemet xvj roeden

[ende het ambacht ende onder Sibylant] [2] Jtem oost daer an een styck lant van oosten tlant wylent Jan van lauwe zuut het naruolghende groot - een ghemet een lyne lxxxvj roeden

[3] Jtem zuut daer an vier stycken lants Palende oost ande pitterie ende het

test

voor de pitterie[?] es vutghelaeten een lyne roeden sonder prestae[...?]tie tot s[...?]ender ondersouck

naervolghende lant

[Rousselaer ende Sibylant] Zuut de heerlichede van velaere west het naruolghende lant ende noort het voornomde lant groot - Sesse ghemeten

[Jdem] Jtem oost daer an een stijck lants van oosten dhoirs gheeraert vanden casteele noort de pitterie zuut de heerlichede van velaere groot - een ghemet een lijne

[Rousselaer ambacht] [5] Jtem zuut vande hofstede de oostzyde vanden coutere met den mersch vpden zuut oost houck Palende west halff den voetwuch noort oost ende zuut tlant van deesen goede groot - vier ghemeten x roeden

[Sibylant] [6] Jtem zuut daer an een hapte stijck lants daer eenen voetwuch deure gaet van zuuden de dreue ende west de straete groot - Twee ghemeten twee lynen lxvj roeden

test

[Sibylant] [7] Jtem oost daer an een styck lants ghenoemt[?] het moetken Palende oost noort ende west Jeghens het voernomde lant zuut de hofstede van viron groot - een ghemet

[hierJnne vpt zuuthende voor de heerlichede van velaere een half ghemets de Reste Sibylant] [8] Jtem zuut ouer de dreue een styck lants noort ande dreue west de [...?] zuut het naruolghende ende de straete west groot - een ghemet lx roeden

[velare] [9] Jtem zuut daer vp een styck lants van oosten viron ende west de straete groot - een ghemet twee lijnen

[velare] [10] Jtem zuut daer an een stijck lants Palende oost viron west de straete groot - twee lynen iiij.XX xiiij Roeden[?]

[onder velaere vpt zuuthende x.e Jnde penninck rente ende de reste onder de euene rente [11] Jtem zuut daer an een styck lants met een cleen hapken vpt noorthende Palende de oostzyde tlant van viron zuut de groen strate west de sluupers straete groot - twee ghemeten en halff

test

[onder [...?]] [12] Jtem west ouer de straete een styck lants van oosten ende noort het lant van viron zuut cornelis vereecke ende west france de Raet groot - een ghemet xlj roeden

[helmighe?] [13] Jtem zuut van daer een stijck lants byden qua[...?]l[...?]e meulen van zuuden ende noorden de Yperstraete Oost viron west cornelis vereecke groot - Twee ghemeten

[volare] [14] Jtem noch een styck lants daer enen voetwech deure gaet vp de noortzyde Paelende oost ande straete noort de hofstede van wylent maryn minne groot Twee lynen lxxxviij roeden

[Velaere Jn penninck rente] [15] Jtem noch een bussche[...?]van oosten mosscher ambacht zuut ende west het lant v[...?] viron groot - een halft ghemet

[Rousselaer ambacht] [16] Jtem noch een huxte[?] styck lants daer eenen voetwuch deure gaet Palende west ande straete zuut de dreue oost [Jan doorstreept] colmeyn ende noort de h[...?]e daer eenen pit In licht Jeghens het naruolghende groot - een ghemet twee lynen xlvj roeden

test

[Rousselaer ambacht] [ende meerst onder ty[...?]bilant] [17] Jtem noort daer an een styck lants streckende zuut ende noort van oosten hallemest[?] west ende noort dhoirs gheerart vanden casteele groot - een lyne lxxvj roeden

[onder mosscherambacht] [18] Jtem noch eenen drye houck bijden meulene palende zuut ande straete west de hofstede maryn merschman groot - een lyne xl[i]j roeden

[Jdem] [19] Jtem zuut ouer de straete een styck palende west ande meulewal groot - een ghemet een lyne

[Rousselaer ambacht] [20] Jtem noch een styck lants ande eeytbrugghe van noorden Jan merendere ende den disch west dhoirs gheeraert vanden casteele groot - een ghemet x roeden

[Jdem] [21] Jtem west van daer een styck lants Palende noort ande straete loopende vanden plaetse naer Rousselaere west den booghaert Jan de muelnare groot oost michiel de deurwaerdere - twee lynen lxij roeden

test

[Rousselaer ambacht] [22] Jtem noch eenen mersch Jnden meulebrouck de oostzyde de weduwe Jan vanden bussche west dhoirs vanden casteele groot - een halff ghemet

[ogierlande] [23] [onder tleen vanden benent[?]] Jtem noch Jnden sluus mersch eenen wissel mersch met carel syx palende de oostzyde Joncvrau goessens noort den Kercke mersch groot voor dese helft groot - een lyne

[ogierlande] [24] [onder tleen vanden benent] Jtem west van daer Jnden seluen mersch de oostzyde matheus vanden berghe west Joos verstraete groot - Twee lynen

Compt tsamen

Sesse endertich ghemeten een lyne lxxvj roeden

T'orconden my Pieter de bersacques

test

Joncvrauwe Marie Balden Landen Jn Oostnieukercke Canten ende Abouten 1619