Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-374*

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-10-1639

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te baefmesse 1634" (01/10/1634).

Type: Cijnsovereenkomst tussen de kerkmeesters van Zonnebeke en Jan Lalaein betreffende het 'Brootsende' te Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel uit een register: de kerkmeesters van Zonnebeke verpachten 2 gemeten land te Zonnebeke aan Jan Lalaein, voor een periode van 27 jaar [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: Het document bevat twee pachtovereenkomsten: BRU-AGSB-Z-374 en BRU-AGSB-Z-374*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jaeques bollaert ende pieter [leijnel/leijuel?]

Registre

Compareerden In persoone Jaques bollaert ende pieter leinqueel als kerckemeesters jeghenwoordich van dese kercke van Zunnebeke de welcke hebben ghegheuen In cheynze ende paechte an Jan lalaein In desen present ende accepteerende den nombre van ij ghemeten lants ofte daerontrent de zelue kercke toebehoorende gheleghen Inden oosthouck van Zunnebeke onder dese heerlichede[?] weesende thof

test

van brootsende abouterende etc[etera] omme de Somme van xxxvj lb parisis t[...?] van zuuer ghelt [...?] paecht in termyn van xxvij Iaeren achtereenvolghende [...?] te baefmesse 1634, te betaelen telckent kerstmesse [...?] elcke gheuallen Jaerschaere met conditien dat den huerder vpt zelue lant zal vermoghen te tenneren[?] ende maecken een behoorlick huus van goet souffisant hout tzijn coste wel de voornomde verhuerders ofte de gonne die hiernaermaels dadminstratie vander zelue kercke hebben zullen tzelue ghe[...?] den voornomden tyt van 27 Iaeren ouer te nemen by prisie van lieden heml. die verstaen [Registre] ende[?] voort noch ghezeyt dat den huerdere zal hebben ende zal moghen [...?] doen de oude troncken van doorne haeghen ende planten [...?] een nieuwe doorne haeghe ende die houden droghen[?] den voornomden tijt gheduerende ten proufficte vande voornomde kercke zonder alsdan eenighe recompense daeruooren thebbene dae[...?] blyf[...?] ende appel[...?] Passe[...?] vierschaere den 12.e octobre 1639

test

Ouden cheinsbrief