Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-374

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1623

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Den eersten In mey xvjC dryentwyntich" (01/05/1623).

Type: Cijnsovereenkomst tussen de kerkmeesters van Zonnebeke en Jaques de Voocht betreffende het 'Brootsende' te Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel uit een register: de kerkmeesters van Zonnebeke geven twee gemeten land te Zonnebeke, het 'Brootsende', in cijns aan de heer van Zonnebeke, jonker Jaques de Voocht, voor een periode van 30 jaar [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: Het document bevat twee pachtovereenkomsten: BRU-AGSB-Z-374 en BRU-AGSB-Z-374*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraeict vuten Registre van erfuen onterfuen ende alle ander passeerynghen onderhouden by bailliu ende Schepenen van edelen ende weerden heere Jonker Iaques de voocht sche[...?] van zynder heerlichede ende vierschaere van Zunnebeke waer Jnne onder andere staet gheschreuen tnaervolghende

Compareerden In persoone Cornelis van Hecke ende Pieter le febure als kerckmeersters Jeghenwoordich van dese kercke van Zunnebeke de welcke hebben ghegheuen In cheynze aen Jonker Jaques de vooght heere deser heerlichede etcetera ten desen present ende accepteerende den nombre van twee ghemeten lants ofte daerontrent de zelue kercke toebehoorende gheleghen Inden oosthouck van Zunnebeke onder dese heerlichede weezende thof van brootsende abouterende van westen jeghens de dosselstraete van zuuden de straete naer moorslede van oosten ende noorden tlant van Adriaen vander gracht omme de Somme van zeuenthien ponden vichthien schellynghen parisis tsiaers den hoop[...?]enen cheyn[...?][...?] termyn van dertich Iaeren achter een volghende Innegaende den eersten In mey xvj.C dryentwyntich te betalen teenen paeijmente siaer ghe[...?] allen ende verschenen zynde [...?] met conditien dat den huerdere tzelue lant zal vermoghen te teneeren[?] ende behoorlicke huus van goet souffisant hout tzynen coste welcke de voorseyde verhuerders ofte de gonne die hiernaemaels

Gedeelte van

test

dadministratie vande zelue kercke hebben zullen tzelue ghehouden werden tenden den voorseyden tyt van dertich Iaeren ouer te nemen by prisie by lieden heml[ieden] dies verstaende Aldus ghepasseert In vierschaere den xxij.en In may xvj.C drientwyntich

Accordeert van woorde te woorde met tvoornomde Registere onder my rustende Toorconde my als clerc[...?]

[...?] Nieulaet