Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-438

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1651

Type: Brief van Gillis Buults aan de abt van Zonnebeke betreffende een dringende zaak aangaande barones de Wilts

Beschrijving: Brief van Gillis Buults aan de abt van Zonnebeke: Gillis schreef reeds twee maal naar de heer Bultynck betreffende een dringende zaak, zonder antwoord te ontvangen. Daarom schrijft hij nu de abt aan, in de hoop dat deze een overwogen antwoord zou kunnen geven op het antwoord van Barones de Wilts.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Eerwerdichste heere

Jck hebbe tot twee reysen gheschreuen aen myn heer Bultynck en tot noch toe egeene antwoorde ontfanghen in eene saecke van alsulcke consequentie d'welck my soude doen Couragie verliesen, oorsaecke Jck desen derden an V[w] Eerwerd[igheij]t bem addresserende mette antwoorde vande Baronne DeWilts verhopende V[w] Eerw[erdigheijt] metten eersten daerjeghens sal doen dresseren eene pertinente ende welgefondeerde replycke sal deselue metten eersten verwachten want den tijdt Cort js, anders soude moeten daer Jn voorsien door het versoeck van eene prolongatie sal d'antwoorde van

test

V[w] Eerw[eerdigheij]t verwachten, ende my met permissie onderteeckenen

Eerwerdichste heere

Van V[w] Eerw[eerdigheij]t

Oodtmoedchsten Dienaer

Gillis Buults[?]

B. 20.a [octo]bris 1651