Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-420

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1650

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Bamesse laestleeden xvjC neghen:enveertich" (01/10/1649); "te Baefmesse 1650" (01/10/1650); "1650".

Type: Schuldbekentenis door Pieter Gijsele filius Joos en zijn echtgenote, ten aanzien van Carel de Boutte, naar aanleiding van de koop van de helft van een brouwerij te Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Gijsele filius Joos en Maeijken filia Jan Saelen, zijn echtgenote, verklaren voor de vierschaar van Zonnebeke dat zij Carel de Boutte filius Barth[olomeu]s de som van 73 pond groten Vlaams schuldig zijn voor de koop van de helft van de brouwerij en de brouwmaterialen op de grond van de abdij van Zonnebeke, naast de herberg Het Hert [+ regeling van de betaling, met borgstelling]

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerden Jn persoone Pieter gijsele filius Joos ende Maeijken filia Jan Saelen zijne huisvrauwe ter naervolghender saecken bij den voorseyden Pieter behoorlick ende thaeren dancke gheaucthoriseert de welcke daer kenden wel ende duechdelick schuldich te zijne an Carel de boutte filius Barthls ter acceptatie van Oulter de boutte zijnen Oom ende vooght de somme van drie entre- uentich ponden grooten Vlaemsch spruutende ter Cause vanden Coop vanden helft vande Brauwerie ende Brau-alame staende vp den grondt van myn Eerweer heere den Abdt ende tClooster van zonnebeke neffens de herberghe ghenompt den herdt bewoendt door den voorseyden Pieter gijselen waer vooren hij belooft te betaelen den Intrest naer advenante vanden penninc xvj.e Jnghegaen de voorseyde Rente Bamesse laestleeden xvj.C neghen:enveertich dies teerste Jaer van betaelen vallen zal te Baefmesse 1650 ende alsoo van Jaere te Jaere totten vplegh vande voorseyde Capitaele somme van lxxiij[...?] dan den vooreyden Eersten Comparant belooft te doene ten expireeren vanden drie eerstcomende J[aeren?] ofte bij faulte van diere belooft de voorseyde somme alsdanne soffisantelick te bezetten ten Contentemente vanden voorseyden vooght ende met min[?] tot verseeckerthede vande voorseyde Somme heeft den voorseyden eersten Comparant daerjnne verbonden zijn persoons ende goedt, ende bij speciaele heeft daer jnne verbonden bij Vorme van hostagement ende staenden seecker, de voorseyde Brauwerie met alle den Braualame daermeede gaende Item vijff lijnen en xxv Roeden landts den ghemeenen helft van drie ghemeten en half onder hofstede ende s[...?]landt jnde prochie van St Jacops onder de heerlicheede vander Camere ghemeene[?] met Pieter saelen filius Pieters paelende van noorden ende oosten den heere s'wijlande zuudt de straete loopende van zonnebeke naer den Beauruwaer ende van westen d'heer Jan de keerle Jtem een ghemet en xxx Roeden busch d'helft van twee ghemeten lx roen jn de prochie van passchendale onder t'hof te Passchendale ghemeene[?] met de hoiren M[eeste]r verbeecke zuudt den

boloingiebusch

test

boloingie busch ende marin vanderfaillie west W[ille]m pauwels, ende van noorden d'hoirs d'heer Joos nieulaet Belouende de voorseyde Brauwerie, ende landen niet te vercoopen, belasten noch andersins te veralieneeren dan met last vande voorseyde Rente, Ende de voorseyde Maeijken saelen heeft by desen machtich ghemaeckt ende ghecon- stiuteert (Soo sij doet bij desen) den voorseyden Pieter gijselen haeren man omme voor soo veele als haer angaet de voorseyde Rente te verkennen voor Bailliu ende Schepenen der heerlicheeden vander Camere, ende Thof te Passchendale, Ende aldaer tvoorseyde verbandt te verkennen ghelijcke zij in tpasseeren van desen verbonden hebben Elck Respectiuelick vp t'verbandt ende Renunchiere als naer Rechte aldus ghepasseert jn volle vierschare present Bailliu ende Schepenen der heerlicheede van mijn Eerwer. heere den Abdt heere van zonnebeke desen xen Januarij 1650 Toorconden mijn als greffier

B. Quinten 1650