Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-245**

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-01-1552

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den [gat] maerte xvC achtiene voor paeschen" (… / 03/1519); "te baefmesse xvC drie ende vichtich" (01/10/1553); "sente bauen dach xvC vierenvichtich" (01/10/1554).

Type: Verpachting van grond te Roeselare door de abdij van Zonnebeke aan Jan de Dorpere, in naam van het hospitaal van Tielt

Beschrijving: Jan de Dorpere, kanunnik te Kortrijk en meester van het godshuis en hospitaal te Tielt, heeft 17 gemeten 1 lijn 16 roeden grond te Roeselare in pacht genomen van de abdij van Zonnebeke, ten behoeve van het genoemde hospitaal [+ situering van de grond], voor een periode van 9 jaar, ingaand op bamis 1553.

Opmerking: Chirograaf.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kennelick zy elcken by desen dat heer jan de dorpere kanneninck binnen der stede van curtryke Meestre vanden gods huuse ende hospitale van thielt ghehuert heift ten behouue vanden vornomden hospitale Jeghens Eerweerdighen heere In gode Myn heere den prelaet Abt ende heere van zunnebeke zeuentien ghemeten een Lyne ende xvj Roeden erfuen onder meersch ende winnende landt Ligghende Jnde prochie van Roesselare noort hute Jn diueersche partien ende sticx hier naer verclaerst Eerst een stick Ligghende west ande strate naer hoochlede west vander meersch vanden hospitale van thielt commende zuut vpt Landt van cornelis de smet groot elleuen Lynen ende xl Roeden de meersch oost neffens daer anne commende metten oostende [...?] der meersch van Joos de deckere groot twalef lynen xxxij Roeden Een stick Land[...?] noordt vander meersch van thospitael te thielt oost Jeghens thospitael busch groot vie[...?] zessensestich Roeden Een andere neffens daer anne metten westzyde Jeghens de voorseyde meersch ende metter noordzyde jeghens die van thielt groot twee Lynen zessentachtentich Roeden Noch een andere Ligghende anden noordwesthouck vander voorscreuene meersch streckende west totter strate naer hoochlede groot vyf lynen xx Roeden Noch een stick ghenaemt den haeck Ligghende vpde westzyde van Jans vander strate Lande ende vp de west ende noordzyde van die van thielt Landt groot elleuen Lynen twee ende sestich Roeden Jtem tmeerschelkin zuut ende es drie houcke Ligghende zuut van tbusschelkin van willem de meyere oost vander meersch van andries de meestere west van tbusschelkin van Jan vander strate groot twee Lynen zestien roeden Comt tsamen zeuenthien ghemeten een Lyne ende zestien Roeden Ghemeten by Jacop coolsaet den [...?] maerte xv.C achtiene voor paeschen Ende emmers de vier houcken ende den middewaert van elcken sticke voor de somme van vyf ponden grooten vlaemsch tsiaers Eenen pacht van neghen Jaren Jngaende te baefmesse xv.C drie ende vichtich waer op deerste jaer ende pacht vallen ende verschynen sal vp sente bauen dach xv.C vierenvichtich te betalene tot eenen gheheelen paymente neghen vromen heffende ende neghen pachten ghelande Niet jeghenstaende dat de Laetste voorwaerde twee Jaren ende ousten noch ghedueren zoude maer zyn de zelue twee Jaerscharen gheadnulleert met deser Jeghenwoordighe voorwaerde wel verstaende dat me vrauwe ofte haren pachtere den zeluen grondt meintenieren zullen naer Land Rechte ende zulck als hare cyrograffien van haren Lande Ligghende binnen der zeluer prochien mencioen maect twelcke Andries de wale In pachte ghenomen heeft de Leenunghe van desen vorseyden Lande bedraecht de somme van twee ende dertich ponden parisis dewelcke zou daer vp laten moet by afscheedene van haren pachte naer costume Actum ten huuze van mynen heere den prelaet den vierden Jn Lauwe xv.C eenenvichtich Ende hier of zyn ghemaeckt twee ghelyke Lettren deen vte den anderen ghesneden de eene gheteekent byden voornomden prelaet de andere by me vrauwe vanden hospitale van thielt tot elcx bewaerenesse

Jta est Ioannes de doorpere presbyter

test

Pachtbrief van xvij ghemeten landts i lij. 16 Roeden Jn roesselaere

Rousselaere anno 1553