Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-245*

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-01-1552

Opmerkingen analytische datum: We weten niet wanneer de kopie gemaakt werd; de datum van het origineel wordt gebruikt voor de datering.

Type: Verpachting van grond te Roeselare door de abdij van Zonnebeke aan Jan de Dorpere, in naam van het hospitaal van Tielt

Beschrijving: Jan de Dorpere, kanunnik te Kortrijk en meester van het godshuis en hospitaal te Tielt, heeft 17 gemeten 1 lijn 16 roeden grond te Roeselare in pacht genomen van de abdij van Zonnebeke, ten behoeve van het genoemde hospitaal [+ situering van de grond], voor een periode van 9 jaar, ingaand op bamis 1553.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-245* is een kopie van BRU-AGSB-Z-245**; de persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen en functies die daar al vermeld werden, worden hier niet opnieuw opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie van een pachtbrief van xvij ghemeten landts In roesselaere

Kennelick zij elcken bij desen dat heer Jan de Dorpere kanneunick binnen der stede van Curtrijke meester vanden godshuuze ende hospitael van Thielt ghehuert heeft ten behouue vanden voornomden hospitael jeghens Eerweerdighen heere in Gode mijn heer den Prelaet Abt ende heere van zunnebeke zeuenthien ghemten een lijne en xvj roeden erfuen onder meersch ende winnende Landt Ligghende Inde prochie van Roesselare noort [...?]te In diuersche partien ende sticx hier naer verclaerst Eerst een stick ligghende west ande straete naer hoochlede west vander meersch vanden hospitaele van Thielt, commende zuut vpt Landt van Cornelis de smet, groot elleuen Lijnen ende xl roeden De meersch oost neffens daer anne commende metten oosthende tot der meersch van Joos de deckere groot twalf lijnen xxxij roeden Een stick Landts noordt vander meersch van thospitaele te Thielt, Oost jeghens thospitaele busch groot vier Lijnen zessensestich roeden, Een andere neffens daer anne metter westzijde jeghens de voorseijde meersch ende metter noordzijde Jeghens die van Thielt groot twee lijnen zessentachtich roeden, noch een andere Ligghende anden noordwest houck vander voorscreuene meersch streckende west totter strate naer hoochlede groot vijf lijne xx roeden Noch een stick ghenamt den haeck ligghende vpden west zijde van jan vander straete lande ende vp de west ende noordzijde van die van Thielt Landt groot elleuen lijnen twee ende sestich roeden Jtem tmeerschelkin zuut ende es drie houcke ligghende zuut van tbusschekin van willem de meijere oost vander meersch van Andries de meestere, west van tbusschelkin van Jan vander strate groot twee Lijnen zestien roeden, Comt tsaemen zeuenthien ghemeten een lijne ende zestien roeden ghemeten bij Jacop coolsaet den xxij.en Jn maerte xv.C achtiene voor passchen Ende emmers de vier houcken ende den middewaert van alcken sticke voor de somme van vijf ponden grooten vlaemsch tsiaers Eenen pacht van neghen Jaren Jngaende te baefmesse xv.C drie ende vichtich waer of deerste Jaer ende pacht vallen ende verschijnen sal vp sente Bauen dach xv.C vierenvichtich te betalene tot eenen gheheelen payemente neghen vromen heffende ende neghen pachten gheldende niet Jeghenstaende dat de laetste voorwaerde twee Jaren ende ousten noch gheduerende zoude maer zijn de selue

test

twee Jaerscharen gheadnulleert met deser Jeghenwoordighe voorwaerde wel verstande dat me vrauwe oft haeren pachtere den zeluen grondt meinteneren zullen naer land rechte ende zulck als hare cijrograffien van haren lande liggende binnen der zeluer prochien mencioen mact twelcke Andries de Wale In pachte ghenomen heeft, De Leenijnghe van desen voorseijden lande bedraecht de somme van twee ende dertich ponden parisis de welcke zou daer vp laten moet ten afscheedene van haren pachte naer costume. Actum ten huuze van mijn heere den prelaet den vierden In Lauwe xv.C eenenvichtich Ende hier of zijn ghemact twee ghelijcke lettren deen vte den anderen ghesneden, De eene gheteekent bijden voornomden prelaet, de andere bij Mevrauwe vanden hospitale van Thielt, tot elcx bewarenesse ende onder stondt Jta est Joannes de doorpere presbytre met eene seker handteeken.

Rousselare Pachtbrief copie Aenghaende xvij ghemeten een lijne xvj roeden lants eertijts verheurt deur de Eerwerden Jan Calijn ver[...?]en ande vrauwe van Thospitael aldaer Int Iaer 1551