Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-245

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-04-1545

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xxijen Jn maerte xvC achthien voor passchen" (23/03/1529); "zesse ende veertich" (1546).

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van grond te Roeselare aan het hospitaal van Tielt

Beschrijving: Chirograaf: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, verpacht aan jonkvrouw Cathelijne Gotthem, vrouwe van het hospitaal van Tielt, 17 gemeten 1 lijn en 16 roeden land te Roeselare [+ situering van de verschillende stukken], voor de som van 36 pond parisis per jaar, voor een termijn van 9 jaar.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie van een Extraict van die vanden hospitael van thielt toecierende de xvij ghemeten i line xvj Roeden lants tClooster van Sunnebeke toebehorende Jn Rousselaere

Condt ende kennelick zij allen lieden die dese presente Lettren van Cirographie zullen zien ofte hooren lesen dat mijn heerweerdighe heere ende vader In Gode mijn heere jan Calin Abt ende heer van Zunnebeke verhuert ende verpacht heeft mijn Ioncvrauwer Cathelijne gotthem vrauwe vanden hospitale van Thielt zeuenthien ghemeten een lijne ende sesthien roeden erfuen onder mersch ende winnende Landt ligghende binnen der prochie van roetslare noordt vute Inde sticken hier naer verclaerst; Eerst een stick ligghende west ande strate naer Hoghelede west vande mersch van thospitael van Thielt comende zuudt vp tlandt van Cornelis de smet groot elleuen lijnen vichtich roeden De mersch oost neffens daer an commende met den oosthende tot den mersch van Joos de deckere groot twaelf lijnen tweendertich roeden Jtem een stick Landts noordt vande mersch van thospitael te Thielt oost jeghens thospitaels busch groot vier lijnen zes ende zestich roeden Een andere neffens daer an met den west zijde jeghens den mersch voorseit ende met de noordtzijde Jeghens die van Thielt groot twee lijnen zes ende tachtentich roeden Noch een andere stick ligghende anden noorden westhouck vande voorschreuen mersch streckende west tot der strate naer hoghelede groot vijf lijnen twintich roeden Jtem noch een stick ghenaemt den haeck ligghende vp de west zijde van jan vander strate Lande ende op de west zijde ende vp de noordt zijde van die van Thielt landt groot elleuen lijnen ende tweentzestich roeden Jtem tmerschelkin zuut ende es drie houcke ligghende zuudt van tbuscheliin van willem de meijere ende oost vande mersch van Andries de meestere west van tbuschelin van Jan vander strate groot twee lijnen zesthien roeden Comt tzamen zeuenthien ghemeten een lijne ende zesthien roeden ghemeten bij Jacob Colzaet den xxij.en Jn maerte xv.C achthien voor passchen Ende emmers de vier houcken ende den middelwaert van elcken sticke omme de somme van xxxvj lb parisis tsiaers te betalene altijts te bamesse naer vromt den termin van ix Jaeren wanof deerste Jaerschare ende bamesse van betaelene wesen zal zessende veertich ende Indien hij pachtere dies in faulte ofte ghebreke beuonden ware alst voorseyt es vande voornomde betalinghe zoo mach min heere voornomt zenden eenen propren bode ten costen vanden pachtere te xl s parisis sdaechs alsoe menichwaruen als de faulte Inden voorseijt paechtere wesen zal zonder daermede

test

eenighe betaelinghe daermede te doene weluerstaende dat mervrauwe voornomt ofte hueren ghedeputeerde zal mainteneren den zeluen grondt naer Landtrecht ende sulck als huere cijrographie van hueren lande ligghende binnen der seluer prochie twelcke Jan gheldof alias spijckijnck [...?]houde in paechte ghehouden heeft mention makende Jtem de leeninghe van dese voorseyde gronde bedraeght de somme van twee ende dertich ponden parisise die zij delibereren moet[...?] ten afscheedene vande paechte naer costume Aldus verhuert ende verpacht desen xxvij.en Jn April xv.C vijf ende veertich Jn thospitael te buendere wesende ter presentie van Dher Jan de Dorpere presbytre ende canonijnck van Cortrijcke toe gheroupen ende ghetughe waer af zijn ghemaect twee letter van Cijrographie deen wt den anderen ghesneden duer dit woort veritas de eene gheteekent bij mijnen voorseiden heere ende de andere bij mer vrauwe voornomt oft hueren ghecommiteerde te wetene J. Calin Abdt ende heere van Zunnebeke ende Kathelijne gotthem vrauwe van thospitale te thielt