Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-363**

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-10-1634

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den achtsten Septembre 1634" (08/09/1634); "Jn daten vanden tweeden Octobre xvjC zeuenentwyntich" (02/10/1627); "den achtsten September 1634 laetsleden" (08/09/1634); "1634".

Type: Verkoop van de losrente te Zonnebeke, vermeld in BRU-AGSB-Z-363, door Bertram Baelde en Bertram Odent aan Jaeques Baelde filius Jans

Beschrijving: Bertram Baelde en Bertram Odent, inwoners van Ieper, verschenen voor notaris François Ramault verkochten aan Jaeques Baelde filius Jans een erfelijke losrente van 12 pond 10 schellingen groten per jaar, bezet op een behuisde hofstede te Zonnebeke, toebehorend aan de abdij daar [zie BRU-AGSB-Z-363].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copareerden Jn persoone voor mij Notaris, Jnde presentie van ghetuughen hieronder ghedenommeert Bertram baelde ende Bertram adent, respectiue Jnwoonende poorters dezer stede, mij Notaris wel bekendt, de welcke ghezaemdelick ende elcken respectiuelick opghedreghen, ghecedeert ende ghetrans- porteert hebben, zoo zij doen bij dezen, an ende ten proffijte van Jaeques Baelde filius Jans ten dezen present ende accepterende een erfuelicke losrente van twaelf ponden thien schellynghen grooten bij Jaere, croiserende den penninghe zesthiene (dies t'capitael bedraeght de somme van twee hondert ponden grote vlaemsch) mette onvergolden verloopen t'zijdert den achtsten Septembre 1634 laetsleden, de zelue rente Jaerlicx vallende t'elcken achtsten Septembre, ende gherealizeert op eene behuusde houe, met alle de huuzijnghe, scheuren, stallijnghe, groene ende drooghe catheilen daerop staende, toebehoorende t'conuent ende Abdije van Zunnebeke, gheleghen Jnde prochie van Zunnebeke onder de heerlicheijt vande gheestelicke heere aldaer, groot onder ghers, zaijlandt, meersch ende busch, vierendertich ghemeten, Jn conformiteijte vande originele lettren van constitutie, ghepasseert voor baillij ende schepenen der voornomde heerlicheijt, Jn daten vanden tweeden Octobre xvj.C zeuenentwyntich, gheteekent N. Dommicent ten dezen ghetransfixeert, ende dat voor alzulcke somme van pennijnghen

test

es bedraeghende js t'voornomde capitael met de verloopen t'zijdert den achtsten September 1634 laetsleden, danof zij transportanten vande voornomde acceptant, kennen ontfanghen t'hebben volcommen satisfactie, passeerende dies hem acceptant quijtance absolute midts dezen nu ende ter eeuwicheijt Maeckende ouerzulcx zijlieden transportanten hem acceptant heere ende meestere omme de voornomde rente van nu voorts Jn capitael ende verloopen, t'Jnnen ende ontfanghen, ofte die anderssijns t'zijnen proffijte te disponeren, als van zijn propre ende vertransporteert goet met belofte van garrante jeghens elcken costeloos ende schadeloos Als beede contractanten midts dezen verclaerende dezen transpoort te gheschieden ter goeder trauwe, ende niet jn fraude van Iemant, Actum t'Jpre voor mij François ramault openbaer Notaris aldaer residerende gheadmitteert bij hooghe ende moghende heeren mijne E[dele] heeren vande prouincialen Raede gheordonneerd Jn Vlaen[deren], dezen xxix.en Octobre 1634, ter presentie van [...?] vermersch woonachtich tot Belle, ende Jaeques cnockaert backere alhier woonachtich, ghetuughen hierouer gheropen[?] ende zonderlijnghe ghebeden, die de minute dezer t'mynen comptoire rustende, neffens de voornomde Bertram baelde, Bertram odent, Jacques baelde filius Jans, ende mij Notaris respectiuelick, met huerlieden ordinaire chirographien hebben ghecorroboreert

[aantal handtekeningen]

[...?]Jta testor Ramault [...?] not[arius] 1634