Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-363

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-10-1627

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn data vanden xxiiije septembris xvjC vierthiene" (24/09/1614); "jn daete van sesthienste septembris xvjC zeuent…tich" (16/09/1627); "Jn daete xxviijen 7bris 1627" (28/09/1627); "1627"; "ghedateert vanden xxiiije september xvjC veerthien" (24/09/1614); "Actum desen xxvije van september xvjC seuentwyntich" (27/09/1627); "den achtse septembris laetsleden" (08/09/1627); "den achtse septembris xvjC achtentwynctich" (08/09/1628).

Type: Verkoop van een erfelijke losrente te Zonnebeke door de abt van Zonnebeke aan Bertram Verhuele de Oude

Beschrijving: In een akte van 2 oktober 1627 verklaren de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke, dat de abt, Carolus de Boisot, een erfelijke losrente heeft verkocht aan Bertram Verhuele de Oude, voor de som van 200 pond (de penning 16; altijd inlosbaar); deze rente is gevestigd op een behuisde hofstede te Zonnebeke. Hij doet dit, gesteund door een octrooi van wijlen bisschop Antonius de Hennin van Ieper (24/09/1614), bevestigd door de vicarissen-generaal (16/09/1627)( tekst woordelijke weergegeven [zie BRU-AGSB-Z-363*]), en een gemeenschappelijke resolutie van de religieuzen van de abdij (28/09/1627), waarin bevestigd wordt dat de verkoop van de rente noodzakelijk is om aan het nodige kapitaal te komen voor werken aan de abdijgebouwen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-363 bevat de integrale tekst van BRU-AGSB-Z-363* (zie daar voor de persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen en functies).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Cornelis Castaldo Bailliu, Daneel Verbeke, Lampshein[?] Traetsaert franchois van Thouroult Joos Ghysele ende nicolaus Domicent[?] Schepenen van mynen Eerw[eerden] heere myn heere den Prelaet ende heere van Zonnebeke Doen te wetene dat voor ons commen, ende ghecompareert es Jn persoone den Eerw: heere ende vader jn gode Carolus de boisot Abt vande conuent ende heere voorseyt den welcke vuyt crachte van octroye hem daertoe verleent js by wylent den Eerweer[den] heere ende vaeder jn Gode Dominus antonius de hennin Bisschop der Cathedraele kercke binnen Jpre jn data vanden xxiiij.e septembris xvj.C vierthiene ende daernaer sub tracante[?] gheconfirmeert byde heere vicarissen generales des bisdoms voorseyt jn daete van sesthienste septembris xvj.C zeuentwyntich[?] des tJnhouden van woorde te woorde hier naervolght Anthonius De Hennin Dei et apostolica Sedis gratia Episcopus Jprensis Omnibus has visuris salutem Jn Domino cum pro parte Reuerendi domini caroli de Boisot Abbatis, Pater[?] Joannis Clichtoue fratris danielis D'auallo, fratris Caroli Weijns, et ceterorum[?] Religiosorum monasterij de Zonnebeke ordinis canonicorum Regularium Sancti Augustini [... ?] Jprensis diocesis, meis expositum fuerit[?] qu[... ?] tametsi [ptn/us?] Reuerendus dominus Abbas [... ?] oxibam? [... ?] erit, et omnia[?] tumultus, deruta[?] et deuastata officie diuino Religiosis et discipline regularis leuande ma[... ?]es necessaria restituere et accommodaret [ptn/um ?] monasterijum[?] nehilominus adhuc [... ?]

test

jn ruinis, vt exponentes huc vsque, ibidem vix habitare[?], Officium Canonicum rite, et[?] eiterque[?] per agere, et disciplinam regularem seruare potuer[... ?]nt Eo magis quod chorus et dormitorium magnis Jmpensis a Relato Relecessore[?] reedificata magna ex parte per? [... ?]pe[... ?]ariorum negligentiam collapsa sc[... ?]t, et turris similiter corruerit, ac sua mole decererit partem chori et dormitorij Ita vt p[... ?] Exponentes dies ac m[... ?]ctes Jn summo[?] tremore, et periculo versentur[?], metuentes maxime jn maximis ventis, et aeris jntemperie ne cum Jndiribili[?] et Jrrepararbili damno dictus chorus et monasterij magna pars ruat Cui incommodo cum libenter tempestiue [obniarent/obuiarent ?], s[... ?] hisce edificijs restaurandis Abbatie red[... ?]tus pares non sint, humiliter supplicarunt, quatenus predictorum intuetu consensum dare dignaremur, quo poss[... ?]t sommam[?] sex centarum librarum flandricarum ad minimum decimum sextum[?] leuare, et reditus Abbatie jn generali et particulari jn hunc finem obligare, meliori modi et medio quo fieri poterit, nos igitur de premissis sufficienter jnformati cupientes quantum jn nobis est supplicantium eorumque monasterij necessitatibus consulere, authoritate nostra ordinaria, [pnti.?] tenore, eisdem supplicantibus jndulgemus vt ad fines [pros.?] [... ?] ducentarum librarum grossorum denario decime sextp leuare, et reditus dicte Abbatie jn generali et particulari, pro ea obligare possint, Jta tamen vt de pecunia hiusmodo vtiliter conmensa[?], fidem legitimam nobis

test

facta tene[... ?]atur requisiti et quamprimum fieri poterit se s[... ?]go monasterium ab huiusmodi onere ho[... ?]are et exonerare procurent datum Jpris, sub sigillo nostro, et Secretarij nostri signatura anno Domini millesimo Sex centesimo decimo quarto mensis septembris die vigesima quinta [vt/et ?] erat subscriptum de mandato Reuerendi domini Episcopi Jpris [... ?] signatum Theod[ericus] van horenbeke [... ?] sigillantum[?] sigillo [... ?] domini [... ?] cera Rubea, Jnferius autem habebatur pro vt Se[... ?]tur Vicarij Generales Episcopatus Jprensis [... ?] declarant Reuerendum Dominum Abbatem et conuentum Zonnebekan[... ?] posse vtj hoc jndulto nonobstante morte Reuerendissimi domini Antonij: P: M:[ ?] dummodo eadem autem vsus non fuerit Actum Jpris die xvj.a septembris xvj.C vigesimo septimo et [... ?]at subscriptum de mandato dominorum [pto[... ?]um?] et signatum [... ?] Leste Secret[arius] [... ?] midsghaders ooc vuyt crachte vanden ghemeene resolutie vande voornomde[?] conuente van Zonnebeke Jn daete xxviij.en [septem]bris 1627. ten desen [... ?] seghele van diere behelse[... ?] soo [... ?] nu light, Wij Religieusen vande Abdie ende conuent van Zonnebeke verclaersen bij desen dat onse Eerw[eerde] vaedere jn gode Carolus de Boisot Abt vande selue conuent gheen pennijnghe vp gheuo[... ?] heeft vp het [... ?]

test

an hem ten die[... ?] fijne verleent by wylent den Eerweerden heere ende vaeder Jn gode Antonius de hennin In zynen leuene Bischoop der stede van Jpre ghedateert vanden xxiiij.e september xvj.C veerthien tot het opmaeken van onsen Conuente Daeromme Jugiere wy allessins gheraetsaem ende noodtsaekelick te wesen dat den voornomden onse Eerweerden vaeder omme de nootsaekelicke wercken daermede hy jeghenwoordelick besich is omme ons voornomde conuent op te maeken ende Jn goede ordene te stellen vp[... ?] sal de somme van twee hondert ponden [... ?]vl[... ?] tcapitael croiserende den pennynck sesthien actum desen xxvij.e van september xvj.C seuentwyntich: [... ?]stont Jn[... ?] latynsche taele ghescreuen Ego frater Carolus Weijns supprior attestor indultum de quo supra mentio est non fuisse executioni mandatum et erat signatum Carolus weyns supprior et paulo Jnferius Jdem dicunt ceteri Religiosi welcke gheseghelt was met de seghele vanden conuent Jn roode wasse Kennende bij desen wel ende dueghdelick vercocht te hebben an bertram verhuele doude ten dese present ende accepterende eene eruelicke Losrente van twaelf ponden thien schellynghen by Jaere den pennync sesthien

test

Ende dit voor de somme van twee hondert ponden gh. capitaels die den voornomden heere Abt vande voornomde van huele kendt ontfanghen thebben Jn goede ghevalweerde ghelde passerende hem mids dien absolute quictancie Jnghegeuen[?] de voornomde rente den achtse septembris laetsleden dies teerste Jaer vallen ende verschijnen sal den achtse septembris xvj.C achtentwynctich ende soo voorts van Jaer te Jaer eeuwelick ende eruelick gheduerende emmers totter lossynghe van diere die de voornomde heere Abt ofte syn successeurs Jn Officie sullen mooghen doen tallen tyden als hem lieder belieuen ofte goedt dijncken sal midts op legghen hondert ponden gh[... ?] smaels midtsghaders den verloopen van diere naer raete van tijde In goede ghevalweerde ghelde alsuooren Ende omme den voornomden Bertram van huele diesangaende wel ende behoorlicke te versekeren soo heef den voornomden eerst comparant daerInne alle wel ende wettelicke verb[... ?] soo hy doet by desen eene [... ?] behuusde hoofstede met alle de huysynghen schueren stallynghen groene ende drooghe catheilen daerop staende tvoornomde conuent toebehoorende gheleghen binnen de voornomde prochie van Zonnebeke onder dese heerlickheit groot onder gheers zaylant mersche ende busch

test

vierendertich ghemeten jn pachte ghehouden bij Rogier Saelen voor vierendertich ponden gh[roten] bij Jaere wesende van te voeren? zuuer ende onbelast Ten welcke mede[?] compareerde den [... ?] Rogier Saelen pachtere vande voornomde hoofstede belooft heeft, soo hij doet by desen ghed?uerende sijn [... ?]cij ende tghebruijck dat hij de selue hofstede hebben sal [... ?] verloop jn mynderynghe van sijn pacht te betaelen anden voernomden van huele soe oock danderen naercommerende[?] pachters tselue ooc ghehouden werden te doen midts hiervan sijnde behoerlick ghejnsitueert sonder[?] breedere wettelicken [... ?]e [... ?] moeten oorbooren [... ?] daerjnne ghecondemneert te wesen ende dat dese condemnatie sal blyuen [... ?] ghestaen

test

Vsancien, ende priueligien ter[?] contrarie, van welcke midtsghaeders van alle anderen ten desen contrarieren[... ?] den voornomde heeren Abt gherenonchiert heeft [?] gherenonchiert bij desen Jn kennesse der waerheijt hebben wy bailliu ende Schepenen bouen ghenompt hier anne ghedaen hanghen elcken onsen seghelen ende ghedaen teekenen bij onsen gheswooren Greffier desen tweeden dach van Octobre Jnt Jaer ons heeren duust ses hondert ende zeuentwyntich my toorconden

[... ?] Domicent[?]

test

Rente Brief van mijn heere den Abt van Zonnebeke van t'siaers xij £ x s [... ?] vla[ems]

BRU-AGSB-Z-363

een rente brief van [... ?] sjaers op de abdie van [... ?] ebecke staende op den rente boucke f 94[?]

Renboursement vande rente van [... ?]sse du bois tot [... ?] bedraeghende in capitael ende croijsen 277: 10: 0 ghelost den iij [... ?] 1681

Zonnebeke