Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-330

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-08-1623

Type: Brief met rechtskundig advies voor jonker Jaecques de Voocht betreffende diens tiendengeschil met de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Brief van [naam niet goed leesbaar, mogelijk advocaat] aan jonker Jaecques de Voocht met rechtskundig advies betreffende diens tiendengeschil met de abt [van Zonnebeke]. Aangezien de abdij de claims van de jonker niet ondersteunt, wordt hem aangeraden de betwiste tiende meteen in zijn schuur te brengen.

Tekst

test

Myn heere. Ick hebbe yteratyfuelic ghelet op tdifferent twelcke uwe S[...t?] apparent is te moeten sustineren ieghens myn heere den Prelaet ende ouer sulcx hebbe alsheedent an een vande religieusen al hier Jnne staet weesende heure gheprefigiert omme de saecke tusschen hemlieden aduocaet ende my te worden ghedebatteert ende claerlick te betooghen het onghelyck twelcke jn vlieden begheeren te verghen Nemaer alsoo den voorseyden religieus daermede hem niet en begheeren te contenteren ende consequentelic ghenouch betoochde dat hy hem naer de redene niet en begheerde te reguleren Sult (onder Correctie) wel ende gheraetsaem doen, de zelue thien van stonden an jn uwe scheure te collocqueren, omme de redenen by myn voorgaende missiue breeder ghededuceert die jck verhope te houden staen ieghens elcken blyfuende middelertyt van

[...?]erle Sqt[?]

den ootmoedighen dienaer [...?] van Arren

met ghesten[?] typre deesen j.en ougst 1623

test

Edelen voorsichtighe heere Jon[cke]r Jaecques de Voocht heere van zonnebeke gheluvelt etcetera tot Zonnebeke

Expres[?]