Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-435

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-10-1651

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; voor de datering gebruiken we de enige voorkomende datum; het stuk dateert van na deze datum.

Type: Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in het voordeel van de abdij van Zonnebeke in het geschil tussen de koster van Beselare en de abdij betreffende het onderhoud van de koster

Beschrijving: Jan, koster te Beselare, verzocht de Raad van Vlaanderen de abt van Zonnebeke, tiendenheffer te Beselare, te veroordelen tot het betalen van het onderhoud van de koster. Aangezien er geen rechtsgrond bestaat om dat te doen, wordt zijn verzoek niet ontvankelijk verklaard, en werd hij veroordeeld tot het betalen van de rechtskosten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Voor hooghe ende moghende heeren mijn heeren vande Raede gheor- donneert in Vlaenderen

Rescriberende by den Eerw[eerden] heere Abt ende heere van zunnebeke thiende heffere in deele inde prochie van Becelaere op de req[ues]te hier[e] thoue ghepresenteert vpden xvij.en [octo]bre 1651 vp de name van Jan [...?] costere der prochie ende heerelichede van Becelaere seght noijt ghehoort thebben dat de thiendenaers van eenighe prochien naer rechte sauden verobligiert syn Jnt onderhoudt ende alimentatie vande costere soo den supplicant hem dies by sijne req.te vanteert versouckende homme dat hij naer der declareren sal het fondament ende de decisie van rechte vut crachte van welcke hij verstaet t'agieren ende dat hij by faulte van dies inde fijnen ende conclusien by req.te ghenomt verclaerst wert niet ontfanghelick ende ghe- condemneert inde costen