Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-518**

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-07-1667

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "De 30en July 1660" (30/07/1660); "lichtmisse 1660" (02/02/1660); "in daten den 23en februarij 1661?" (23/02/1661); "1661 ende 1662"; "Bamesse 1663" (01/10/1663); "ten Jare 1662 inde maent van Oust" (08/1662).

Type: Rekening van de hofstede waarop Jan Grimopre woont

Beschrijving: Rekening betreffende de hofstede waar Jan Grimopre woont, gelegen in de heerlijkheid van Zonnebeke en toebehorend aan meester Christiaen Renier.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenijnghe Jan Grimopre

Gheekent desen 28.en July 1667 met Jan Grimopre van zeecker hofstede toebehoorende meester Christiaen renier ende consoorten by pandijnghe van sheeren handen ghewesen de 30.en July 1660 tot verhael van vier hondert twintich francaerden een derde ende vijfde francaerts hauere Jpre cooren maete midtsghaders ses ponden een schelle zes deniers parisis ouer de penninck rente [marge: verachtert 18 Jaeren] [...?] laste verschenen lichtmisse 1660 ouer drjentwintich ghemeten een lynne ende veertich roeden lants onder onse heerelickheit van Sonnebeke sorteerende den welcken volgens zeecker rekenijnghe in daten den 23.en februarij 1661 ghedaen ende onderteeckent C. Renier goet vont[?] opde loopende Jaeren 1661 ende 1662 de somme van een hondert thien ponden veerthien schelle parisis soo dat de voornomde pachter soude schuldich wesen opde voorseijde twee Jaeren 1661 ende 166[2] ten aaduenante van sessentnegentich pa[...?] by Jaere ter somme van - 81 lb v s parisis

Jtem is schuldich ouer het Jaer pachts verschenen bamesse 1663 - 96 lb

Somma tsamen bedraecht - 177 lb v s parisis

betaelijnghe opde voorseijde schult

Aluooren heeft verleijt opde hofstede ten Jaere 1662 inde [in de marge: [...?]ee[...?] hondertgl[...?]j] maent van Oust mitsghaeders ouer de banderoen wijssen ende de haerbeijt van het verlegghen tsamen ghepresen[?] door Jacques Cuarein ter somme van

test

Jtem betaelt aen Aernout de Wijtte ouer het maecken van eenen houene midtsghaeders ouer het voeten van het huus ende andere reparatien ghedaen aende voorseijde hofstede onbegrepen [marge: door dabdije gheleuert] x manden calck ende twee duust steen de somme van - 18 lb 10 s parisis

Jtem heeft betaelt aen Jacques Careijn ouer het staecken ende placken vande voorseijde husijnghen bij accorde ende blyckende bij acquijt de somme van - 19 lb [?]

Jtem ouer de leuerijnghe van 110 Jpersche glaijen midtsghaders ouer de [...?] wijssen banderoen ende de haerbeijt tsaemen - 15 lb 8 s parisis

Jtem ouer de leuerijnghe van eenighe latten dienende totte stakynghe vande voorseijde hofstede ghepresen door Jacques Careijn ter somme van - 18 lb [...?]

Jtem betaelt aende voornomde Cuareijn ouer het maecken van eenighe deuren[?] ende vensters ende het repareren van een oudenlat aen het huus - 6 lb [...?]

Jtem ouer den coop van naghels crammen ende letsen tsamen volghens zeecker billet specificatif - 3 lb [...?]

Somma tsamen bedraecht - 103 lb 18 s parisis

de schult hiervooren bedraecht - 177 lb 6 s parisis dus rect te betaelen door den voornomden Grimopre ter somme van - 73 lb 8 s parisis

test

Aldus gheekent[?] data als bouen metten voornomden Jan Grimonpre met protestatie naer costume Toorconde tmerck van Jan Grimonpre nota dat hier moet valideren ouer[?] de moijenesse van het haelen van het calck ende steen midtsghaders ouer[?] den pachtbrief en copie betaelt aen Jan de boutte de somme - 6 lb [...?] Jtem ontfaen vande selue ten daeghe van dese rekenijnghe de somme van - 36 [...?]