Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-518*

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamesse xvjC seuenentsestich" (01/10/1667); "ten Jaere 1667 ende 1668"; "opden 18en februarij 1669" (18/02/1669); "den 30en July 1660" (30/07/1660); "in maerte ende 9bre 1669" (03/1669 en 11/1669); "in daten den 2en Xbre 1669" (02/12/1669).

Type: Rekening van de hofstede waarop Jan Grimonpre woont

Beschrijving: Rekening betreffende de hofstede waar Jan Grimonpre woont, gelegen in de heerlijkheid van Zonnebeke en toebehorend aan meester Christiaen Renier.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen opden 18.en februarij 1669 [in de marge: moderatie] van Jan Grimonpre ouer de bamesse xvj.C seuenentsestich afghetrocken 36 lb [...?] 12 s par ouer de contributie ende andere [...?]les[...?] ten Jaere 1667 ende 1668 de somme van tweentsestich ponden acht schelle parisis

Andermaels gheekent desen 2.en [decem]bre 1669 met jan Grimonpre ouer een Jaer pachts verschenen bamesse xvj.C achtentsestich van eene hofstede by pandijnghe van sheeren handen[?] ghewesen den 30.en July 1660 toebehoorende M[eeste]r Christiaen Renier groot 23 [...?] ghemeten een lynne ende 40 roen landts onder de heerelickheit van Sonnebeke sorteerende bedraeghende tvoornomde Jaer pachts - 99 lb [...?] betalynghe opde voornomde schult

test

Aluooren tot reparatie van husijngen heeft gheleuert in maerte ende [novem]bre 1669 250 glaij, 200 banderoen 3000 wyssen, 13 voeten latten, 325 latte nagel, hantwerck vande deckere bedraegende tsamen conforme zeecker billiet onderteeckent Jacques Caren in daten den 2.en [decem]bre 1669 ter somme van - 59 lb 9 s parisis

Jtem tot het maecken van eenen houen heest ghecontribueert voor [...?]oss[...?] scholfuen[?] ghecoocht vier dosynnen tegels 3 lb 8 s parisis voor 2 manden calck 34 lb [...?] bedraegen tsamen conforme tacquyt ende attestatie onderteeckent Aernout de Wytte - 9 lb v s parisis [...?] tsamen vande betaelijnghe bedraecht ter somme van - 68 lb ii s parisis de schult bedraecht - 99 lb [...?] dus rest ende blijft Grimonpre ten achteren ter somme van dertich ponden neghen schelle parisis Aldus gheekent date alsbouen metten voirnomde Grimonpre met protestatie naer costume Ontfaen ten daeghe van dese rekenijnghe van Jan Grimonpre de bouenschreuen dertich ponden neghen schelle parisis

test

Rekenijnghe van Jan Grimopre raeckende de hofstede van M[eeste]r Christiaen Renier In Sonnebeke