Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-506bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-06-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vrijdaghe eerstcomende wesende den 29en Junij 1663 te elf uren voor de Noene" (29/06/1663).

Type: Verzoek door de schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke om Ghileijn vanden Broucke te dagen voor de rechtbank te Zonnebeke in het proces betreffende de panding door de abt van Zonnebeke van een hofstede aan de genoemde vanden Broucke behorende

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke verzoeken alle bevoegde autoriteiten dat men Ghileijn vanden Broucke, wonende buiten de jurisdictie van de genoemde schepenen, zou dagen te verschijnen op 29 juni 1663 te Zonnebeke, op het proces tegen de abdij van Zonnebeke waarin hij de verweerder is, betreffende de panding van een hofstede hem toebehorend.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alle de gonne die dese presente Lettren sullen sien ofte hooren lesen saluut schepenen van mijn Eerweerde heere Prelaet ende Temporeel heer van Sonnebeke doen te weten dat wtte dien voor ons is hanghende seker proces onghedecideert tusschen den voorschreuen Eerweerden heere Prelaet heeschere bij pandijnghe op seker hofstede ende landen Competerende S[ieu]r Ghileijn vanden Broucke met consoorten verweerers daer Inne soo verre gheprocedeert es dat desaecke staet omme bij de verweerders ghefurniert te worden op paine van verstekijnghe ende soo den voorschreuen Eerweerden heere Prelaet ons te kennen heeft gheghe- uen dat den voorschreuen vanden broucke es woonende buijten de Limitten onser Jurisdictie ende bij dies dat hij tot het furnieren vanden seluen processe midtsghaders ten versoucke vanden baillu Causa officij heeschere ten fijne de verweerers commen furnieren hemlieden proces als verweerders Jeghens den voorseyden bailliu op peijne alsuooren hem niet en conden daghen sonder daer toe te hebben onse Lettren Req[uisitoi]re die sij daertoe waeren versouckende soo Ist dat wij tselue versouck redelick beuijnden bidden ende versoucken an alle Justicieren ende officieren die hier op gheImploIert werden In faueure van Iusticie te Consenteren daghijnghe ofte Insinuatie te Laste vande voorschreuen vanden broucke hem daertoe dach beteeckenende voor ons te compareren vrijdaghe eerstcomende wesende den 29.en Junij 1663 te elf uren voor de Noene ten huijse van Woultre deboutte bereet wesende ons In dierghelick ofte ander saecken van Rechte Reciproquelick tacquijtteren dies versocht sijnde In kennesse der waerheijt hebben wij dese ghedaen teeckenen bij onse Greffier desen 22. Junij 1663 Toorconde

Jan de Boutte 1663

test

Jan verbrugghen

12 Junij 1663

12 Junij 1663 Jan Verbrugge belooft te betalen van syn thiende part in de schuld van den heer prelaat van Sonnebeke