Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-506

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-01-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vrydaghe eerstcommende wesende den 19.en Januarij 1663" (19/01/1663).

Type: Verzoek door de schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke om Ghelein vanden Broucke te dagen voor de rechtbank te Zonnebeke in het proces betreffende de panding door de abt van Zonnebeke van een hofstede aan de genoemde vanden Broucke behorende

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke laten weten dat, in het pandingsgeschil tussen de abt (eiser) en Ghelein vanden Broucke (verweerder), het proces niet kan verdergaan zonder daging van de verweerder, die buiten de jurisdictie van de genoemde schepenen woont. Zij stemmen er dus mee in om de bevoegde autoriteiten te verzoeken de genoemde verweerder te mogen dagen, opdat hij op vrijdag 19 januari 1663 voor de schepenbank te Zonnebeke zou verschijnen

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Schepenen van mijn Eerweerde heere Prelaet ende Temporeel heere van sonnebeke Saluyt doen te weten dat uutte dien voor ons is hanghende seker proces onghedecideert tusschen den voorschreuen Eerweerden heere Prelaet heeschere bij pandynghe op seker hofstede ende landen competerende S[ieu]r Ghelein vanden broucke met consorten verweerers daer inne soo verre gheproceert is dat de saecke staet omme byde verweerders te dienen van duplicque Ende soo den voorschreuen Eerweerden heere van Sonnebeke ons te kennen heeft ghegheuen dat den voorschreuen vanden broucke is woonende buyten delimiten onser Iurisdictie ende by dies dat hij tot het dienen van duplicque metgaders ten versoucke vanden bailliu causa officij heeschere ten [...?]ouer den voornomden vanden broucke comme verclaren soe ende op wat maniere hij ande voorschreuen hofstede ghecommen is hem niet en conde daghen sonder daertoe thebben onse lettren Req[uisitoi]re die hij daertoe waeren versouckende soo ist dat wij tselue versouck Redelick beuynden Bidden ende versoucken an alle Iusticieren ende officieren die hierop gheemploreert werden In faueure van Iusticie te consenteren daghynghe ofte Insinuatie tne laste vande voorschreuen vanden broucke hem daertoe daer beteeckenen voor ons te compareren vrydaghe

test

eerstcommende wesende den 19.en Januarij 1663, ten hjuyse van Carel de meersseman bereet wesende ons In dierghelick ofte ander saecken van Rechte Reciprocquelick t'acquitteren dien versocht synde dienende dese voor [...?] In Kennesse der waerheyt hebben wy desen ghedaen teeckenen bij onsen Greffier desen xv.en Januarij 1663 Toorconde ende was onderteeckent J./I.[?] Caerdinael