Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-422

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-06-1650

Type: Tussentijdse uitspraak in het proces tussen de abdissen van Marquette en Bijloke en de koster van Wachtebeke in het voordeel van de laatste

Beschrijving: Tussentijdse uitspraak in het proces tussen de abdissen van Marquette en Bijloke, de verweerders, en de burgemeester en schepenen van het ambacht van Assenede, voor de parochie Wachtebeke, in naam van Mattheeus vanden Berghe, koster in die parochie, de eisers: zolang het proces duurt, moeten de verweerders de eiser een bepaalde som betalen, naargelang hun tiende binnen Wachtebeke.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Jnde zaeke van d'eerweerde vrauwen Abdessen van marquette, ende bijloke betr[...?] neffens den eerweerden heere prelat van S[in]te Pieters neffens Ghendt verwerighen eenen zijde

Jeghens Burchmeestere ende schepenen vande Ambacht van Assenede der Residentie van wachtbeke Jntercederende ouer mattheeus vanden berghe Coster aldaer heeschers bij regte ter andere

T'hof ghehoort t'rapport van Commissaris, ende alghesien, recht doende vp de versochte prouisie, ordonneert de verwerighen gheduerende den processe, ende tot anden ordonancie vanden houe ande Coster vande prochie van Wachtbeke Jaerlicx te betaelen hunne quote, naer advenant van hunne thienden binnen de selue prochie Js vijf ponden grooten[?] t'siaers vp zekere, ende voor recht te doene ten principale[?] admitteert beede partijen voorden seluen Commissaris tot verificatie vanden faicten bij hemlieden respectiuelick gheposeert staterende de Costen actum den xj.en junij 1650. onderteeckent masseau.