Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-426

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1655

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vp den vijen nouembre voorseyt" (07/11/1655); "1655".

Type: Legger van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark, opgesteld door B. Quinten

Beschrijving: B. Quinten stelde een nieuwe opmeting en legger op van een heerlijkheid, toebehorend aan de abt van Zonnebeke, in de parochie van Langemark. De laten en gebruikers van de gronden in kwestie werden bij kerkgebod opgeroepen om aangifte te doen van hun situatie. De metingen gebeurden met de assistentie van Sanders Verstraete, landmeter van de kasselrij van Ieper [+ opsomming en situering van de stukken grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vp den x.en nouembre xvj.C Lv.tich was bij mij onderschreuen ghemeten ende nieuwe belegherijnghe ghemaeckt van eene heerlicheede toebehoorende mijn Eerweerde heere den Abdt ende tClooster van zonnebeke, haer bestreckende jn de prochie van Langhemaerck wat zuudtwest vande Poel- Capelle jnmediatelick gehouden van hemlieder heerlicheede van Zonnebeke. naerdien dat de laeten ende ghebruickers vande landen onder de voorseyde heerlicheede daertoe zijn vp: gheroupen bij kerckgheboden daervan ghedaen tot Langher marck ende Poel-capelle vp den vij.en nouembre voorseyt Ende dit ten versoucke van mijn voornomde heere ende ter presentie van heer Anthns van daele dispensier vande voornomde Abdie ende hebbe de voorseyde metijnghen ghedaen metter assistentie van Sanders verstraete Landtmeter onder de Casselrij van ypre soo hier naer volght

Partien Competeerende Meester Abraham, Janssens Causa vxoris, Comende vutten hoofde van Meester Denijs vulsteecke.

Alvooren den oostcant van de behuusde hofstede aldaer Ph[i]l[ip]s ooghe woont ghemeten van half de viersteede, zuudtwaert door een stick saeijlandt tot an den keer vande Beke ten noordtwesthoucke van eenen meersch paelende van noorden tot half eenen dijck daerop dese heerlicheede scheet, van oosten tnaervolghende ende tlandt vande kijnderen Laureins van houe ende van zuuden de beke, maeckende oock t'ghescheet vande voorseyde heerlicheede groot onder hofstede saeijlandt ende meersch met een cleenhapken oostwaert tusschen den garsbilck en tlandt vande voorseyde kijnderen tsamen

V. ghemeten J Lijne xxxv Roeden

test

Jtem oost daeran naer t'noordteijnde eenen garsbilck, streckende zuudt ende noordt met een happe naer t'noordteijnde oostwaert tot jeghens het straettgien dat loopt vut de brugghe straete naer Clercxhoue voorts van oosten en zuuden de voorseyde kijnderen van houe ende t'naervolghende groot iij ghemeten ij lijnen xxviij roeden

Jtem ten zuudtoosthoucke daeran een stick saeijlandt streckende zuudt ende noordt paelende van oosten ende westen de voorseyde kijnderen ende van zuuden d'heer Laureijns thibault groot ij lijnen iiij.XXix Roeden

Nomber vande landen vande voornomde Janssen x ghemeten lij roeden

Partien van de kijnderen Laureijns van houe

Eerst een partie saeijlandt in twee Recken ghenaempt tverlooren stick paelende van oosten t'voorseyde straettgien zuudt tgildelant van Langhemaerck ende t'naervolghende van westen ende noorden Meester Abraham Janssen groot vijff lijnen iiij.XX roeden

Zuudt daeran een sticxken saeylandt streckende zuudt ende noordt paelende van oosten tgildelandt

test

Zuudt, d'heer Laureijns thibault, ende van westen den voornomden Janssen, groot j lijne iiij.XX iij roeden

Jtem wat west vandaer een stick saeijlandt in twee Recken ghenaempt tsneppe stick streckende alsvooren, paelende van westen noorden en oosten den voornomden Janssen ende van zuuden t'naervolghende groot iiij lijnen L Roen

Jtem zuudt daeran een stick saeijlandt streckende alsvooren paelende van zuuden de beke, van westen den voornomden Janssen ende van oosten d'heer laureins thibault ende t'naervolghende groot iiij lijnen lxiiij Roeden

Jtem oost daeran eenen meersch ende een Reck saeijlant oost daeran, streckende tsaemen zuudt ende noordt paelende van noorden en oosten den voornomden thibault, ende van zuuden de beke, groot ende tsaeijlandt een ghemet zes Roeden t'samen groot ij ghemeten iiij.XXviij roeden

Nomber van de voorseyde partien

vij ghemeten ij lijnen lxv Roeden

test

Partien vand'heer Laureins thibault volghende d'[...?]aenisse vande 12en nouembre 1627

Eerst een partije saeijlandt jn twee Recken streckende zuudt ende Noordt paelden van oosten een straettghien maeckende t'ghescheet van dese heerlicheede van zuuden de beke ende van noorden t'naervolghende groot Een ghemet xxvij roeden

Jtem noordt daeran een partie saeijlandt in drie Recken streckende alsvooren paelende van oosten t'voornomde straettgien van noorden t'gildelant ende de kijnderen Laureins van houe noch van zuuden deselue kijnderen ende van westen t'naervolghende groot ij ghemeten ij lijnen xlj roeden

Jtem west daeran een stick saeijlandt streckende alsvooren paelende van zuuden westen ende noorden de voorseyde kijnderen van houe groot ij lijnen x roeden

Nombre van lande voor den voornomden thibault iiij ghemeten ij lijnen xxix roeden

De wittaerts gilde van Langhemaerck hebben een sticxken saeijlandt, streckende zuudt ende noordt, paelende van westen ende noorden de kijnderen Laureins van houe van oosten tstraettgien, ende van zuuden d'heer Laureins thibault, groot j lijne iiij.XX xj roeden

test

Nomber van alle de landen onder dese heerlicheede bedr[...?] xxiij ghemeten j lijne xxxvj roeden

Aldus ghemeten ende nieuwe belegherijnghe ghemaeckt ter presentie van Philips ooghe pachter vande voornomde Meester Abraham Janssen Fran[ciscu]s. pere stiefvader vande kijnderen Laureijns van houe midsgaders Jan Bottelgier filius Joos ende Pieter Mahieu filius Lucas ten daeghe ende Jaere als vooren my Toorconde

B. Quinten 1655

test

Canten ende aboutten onder Langhemarck heerlicheede van Zonnebeke ghedaen door Baltasar Qijnten ten Jare 1655