Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-427

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1650

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op der xje Xbre 1649" (11/12/1649); "Sint Jansmesse 1649" (24/06/1649).

Type: Uitvoering van de uitspraak in een proces tussen de abdij van Zonnebeke en Fran[sois] van Oost betreffende enkele renten

Beschrijving: De definitieve uitspraak in het proces tussen de abt van Zonnebeke (eiser) en Fran[sois] van Oost (verweerder), gedaan door de voogd en schepenen van Ieper, luidde dat de verweerder de eiser weer de rente van 12 kapoenen per jaar moest betalen, op voorwaarde dat de eiser de som zou terugbetalen die door de voorgangers van de verweerder betaald geweest was; ook moest de penningrente gelost worden, die op hetzelfde stuk grond bezet was als waar de kapoenrente op gevestigd was. In dit document worden de voorwaarden vermeld in de uitspraak ten uitvoer gebracht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo proces gheresen was voor myn heeren vooght ende Schepenen der stede van Jpre, tusschen my Eerw[eerde] heere Abt ende heere van Zonnebeecque heeschere ter eender zijde Jeghens fran[ois] van oost zoo hij in processe is verweerdere ter andere daer Jnne sententie diffinetyue ghegheuen es gheweest by deselue heeren Vooght ende Schepenen op der xj.e [decem]bre 1649 daer by den verweerdere ende sijne consoorten ghecontht[?] zijn gheweest anden heeschere van nieuws te verkennen de rente van twaelf Copoenen by Jare mits by den voornomden heere heeschere restitueerende an hemlieden desomme van twaelf ponden grooten die daervooren by verweerders voorsate betaelt hadden gheweest Ende dat voorts partijen onderlynghe waeren gheordonneert teliquideere de heerelicke pennincrente gaende vut twee ghemeten lants zoo daer ontrent daerop soo de Capoenrente als de voorseyde penninc rente beset waren, Soo ist dat deselue comparanten voor mij onderschreuen notaris Compareerende diesangaende veraccordeert zijn jnder manieren naer volghende Te weten dat den voornomde fran[ciscus] van oost ende Jeroon

test

penssen vervanghende hemlieden mede consoorten in solidum ende sonder diuisie ende excussie kennen ontfanghen t'hebben vanden voornomden heere Prelaedt de voorseyde somme van twaelf ponden grooten, passeerende hem mits desen quitantie, ende by dies sal deselue Copoen rente, van nu voorts Cours ende ganck hebben, Ende daer Jnne sullen verobligiert blijuen de voornomde twee ghemeten lants met belofte van deselue Jttaratiuelick te verkennen t'allen tyden dies noot zijnde Constitueerende daertoe Oulter deboutte amman der voorseyde Prochie ende heerelicheede ende [...?] hemlieden ende elcken sonderlynghe toogher deser gheuende volle macht ende authoriteijt procuratie speciaele absoluyte ende jrrevocable omme ouer ende vut hemlieden name te gaen ende Compareere voor Bailliu ende Schepenen der voornomde Prochie ende heerelickhede ende aldaer t'gonne voorschreven wettelick te herkennen ende reJteeren Belouende te houden voor goedt vast ende van weerde al tgonne by de voornomde gheconstitueerde, ende elcken sonderlynghe in tgonne voorschreuen ghedaen ende ghebesoingnert wert op sulck[...?] verbandt als naer rechte Ende angaende de voornomde penninc rente op tvoornomde goedt

test

Gheleghen bedraghende xxviij s parisis by Jare zijn partijen diesangaende d'accoord, dat d'achterstellen vande selue sullen doot ende estinct blijuen tot S[in]t Jansmesse 1649. Ende dat die van daer voorts sullen betaelt worden, blyuende voort de voorseyde acte van Condempnacie in haer vigure raeckende de costen vande processe, Actum tIpre voor mij Jaecques bastijnck openbaer notaris aldaer resideerende by den rade van vlaenderen gheadmitteert ter presentie van Meester maerten vander stichele raedt pensionaris der voornomde stede, ende Phlippe du mollen ghetuughen hier toe begroet die de minute deser neffens de voorseyde comparanten ende mij notaris onderschreuen hebben onderteeckent desen xiij.en Januarij xvj.C vyftich // Toorconde

Bastijnck notarius publicus

test

Mynheere den Abt van sonnebecque Dhoirs Joos van Oost aenghaende de twee ghemete ende 62 roeden lants ant kerchof van zunnebeke 1654