Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-428

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1630

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering wordt de datum gebruikt die volgens de inhoud van de bron het dichtst bij de datum van opstellen ligt. // Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1630" (15/03/1630); "halfmaerte 1631" (15/03/1631); "Sinte Jansmesse eerstcommende 1630" (24/06/1630).

Type: Pachtovereenkomst tussen de dis en kerkfabriek van Zonnebeke, en Lampsen Traetsaert, betreffende vier stukken bos

Beschrijving: De dismeesters en kerkmeesters van Zonnebeke hebben vier partijen bos in pacht gegeven aan de meestbiedende, Lampsen Traetsaert, voor de som van 45 pond 10 schellingen parisis per jaar, en dit voor een periode van 6 jaar, ingaand midden maart 1630 [+ situering van de gronden]. Jan de Snick stelt zich borg.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kennelick zij eenen jeghelicken die dese presente lettren zullen zien ofte hooren leesen hoe dat Anthuenis de Larue ende Jan goudezuene jnde qualiteidt als dischmeesters van zonnebeke midtsgaders Jan de Canter de Jonghe ende Jaecques Dauchy kerckmeesters jn pachte ghegeuen hebben vp t'verhooghen meest biedende de naerste dese naeruolghende partijen van busche den disch ende kercke toebehoorende Eerst een partije groodt een half ghemedt ofte daerontrendt jnden noordt ooshouck van zonnebeke onder de heerlicheede vande werlicken heere aldaer aboutteerende van westen een straettgien dat vanden Coolberch loopt naer den muelenwal van zuuden ende oosten de weduwe ende kijnderen Roegier verbaeis noordt Mailliaerdt moenins ende consoorten, Jtem een parcheel Busch jnden oosthouck vande zelue prochie ende onder de zelue heerlicheede groodt vier lijnen danof de kercke Competeerdt den helft streckende oost ende west met een happe ten westeinde noordtwaer tot de ghemeene dreue aboutteerende van westen de wedewe ende kijnderen Sijdroen de Smedt zuudt Jns huus suudt tot gillewen t'busch ghenaempt den schaepdriesch oost [...?] Jtem een parchel Busch jnde prochie van Passchendaele onder de heerlicheede van t'hof groodt drie ghemeten ofte daerontrendt aboutteerende van zuuden t'Cleene straettgien dat van Broodtzende naer Passchendaele loopt de dosselstraete loopt door t'westende van zeluen Busch Jtem noch een parcheel Busch jnde zelue prochie ende onder de zelue heerlicheede groodt een ghemedt xiiij Roeden aboutteerende van westen t'busch gaende metten goede daer Jaecques dael woondt jn passchendaele noordt de aeldijnghen van Jan goddeeris oost t'veldt ghebruickt door Arnouldt Blanckaert zuudt d'heer Joos Nieulaet ende Meester Chrispiaen[?] Rijckebusch

test

Welcke bouenschreuen vier partijen van Busschen als laetsten verhoghere ende meest biedende Respectiuelick kendt ghehuert te hebben den persoon van Lampsen Traetsaert voorde somme van te weten d'eerste partije v. £ parisis de tweede partije danof de kercke Competeerdt den helft xvj £ parisis de derde partije xv £ x s parisis ende de vierde partije ix £ parisis siaers maeckende t'zamen xlv £ x s parisis siaers ende dat eenen pacht van vj Jaeren achter een volghende jngaende te halfmaerte 1630 waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte 1631 ende alzo voordts van jaere te Jaere totten expireeren vande voornomde vj Jaeren wtterlick te Paesschen naer elcken valdach vp peine van heerlicke Executie[?] den pachter slaedt handt an deerste ende de laetste van dese vier partijen bloodt ende alsnu ghehauwen danof hij de Coopers ghehouden wordt paisifelick[?] haerlieder houdt te laeten weren tot Sinte Jansmesse eerstcommende 1630 Ende zal den pachter van ghelijcken tijdt hebben tot Sinte Jansmesse naer t'expireerenvan zijnen pacht en vande ghelijcken zijn houdt te weeren Jtem slaedt handt an bede de ander partijen te weten de vier lijnen ghemeene met de kercke bestaen met schueten van iiij Jaeren ende de iij ghemeten jn passchendaele met schueten van twee Jaeren danof hij de groeijtte moet vp legghen ande dischmeesters ende kerckmeesters naer aduenante van tyde ende huere onthier ende Sinte Jansmesse eerstcommende 1630 werdt noch ten laste vande huerder pointijnghe ende zettijnghe vande partijen jn Passchendaele zijnen pacht gheduerende voor welcke bouenschreuen Conditien ende tonderhouden van dien heeft hem gheconstitueerdt Borghe ende Principael voor den voornomden Lampsen den persoon van Jan de Snick Renonchierende t'Benefitie van Excurssie ende deuisie teecken der waerheijt van desen zijn hier of ghemaeckt twee ghelijcke pacht briefuen eenen van den huerder onderteeckent bij de verhuerders ende eenen om de verhuerders onderteeckent bij den pachter ende zijne Borghe Toorconde

bij Laste Lampsen traetsaert

t'marcq van Jan de Snick

test

Verpachtijnghe van kercke ende dissche busschen ten[?] iaere 1630