Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-430

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-02-1551

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "de Jaeren gheuallen Sint andries auondt xvC xlj, xlij, xliij, xliiij, xlv, xlvj, xlvij, xlviij, xlix l ende lj" (29/11/1541, 29/11/1542, 29/11/1543, 29/11/1544, 29/11/1545, 29/11/1546, 29/11/1547, 29/11/1548, 29/11/1549, 29/11/1550 en 29/11/1551); "de anno xlij" (1542); "den ixen Jn hoymandt xvC twee ende veertich" (09/07/1542); "den ixen Jn hoyemaent xvC eenenvichtich" (09/07/1551).

Type: Afrekening van de schulden en tegoeden van de abdij van Zonnebeke in de spijker van Ieper

Beschrijving: Afrekening van de schulden en tegoeden van de abdij van Zonnebeke in de spijker van Ieper.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Die vanden cloostre ende abdie van zunnebeke by ypre zyn schuldich jnden spyckere van ypre De partien hier naer verclaerst

Primo

Alvooren zyn schuldich kaerle de man als ontfanghere vanden spyckere van ypre ter cause van xlix s ij d ob[ool?] parisis siaers staende jnde groot partien ende zyn bundernaten/uaten, vallende telcken sinte andries daghe Ende Dit ouer de Jaeren gheuallen Sint andries auondt xv.C xlj, xlij, xliij, xliiij, xlv, xlvj, xlvij, xlviij, xlix l ende lj twelcke zyn elleuen Jaeren compt ter somme van xxvij £ j s iij d ob[ool?] parisis

Jtem die vanden voorseyden cloostre zyn noch schuldich den voorseyden caerle de man als clercg gheweest hebbende van Jan van Rooden de somme van Achtien ponden zeuentien schellinghen parisis franse ende ouer de vulle betalinghe vanden subside de anno xlij Ouermidts dat zy met en proffiteren vanden vullen thienden penninck midts dat zy hadden een thiende jnde prochie van Leinselles ende bonduwe ligghende jn Rysselambacht danof den thiende penninck belooft naer aduenante vande weerde van dien [...?] voorseyde somme van xviij £ xvij s parisis Aldus tsamen xviij £ xvij s parisis

Totale Somme - xlv £ xviij s iij d ob. parisis

test

Waerup die vanden voorseyden cloostre goedt hebben tnaervolghende

Die vanden voorseyden cloostre hebben goedt anden voorseyden Caerle de man als ontfanghere vanden voorseyden spyckere van ypre de somme van tzestich ponden parisis ter cause van vj £ parisis siaers die zij hebben vp de stede van ypre gheassigneert vp den spycker van ypre ende dit van thien Jaeren teerste Jaer gheuallen den ix.en Jn hoymandt xv.C twee ende veertich ende tleste den ix.en Jn hoyemaent xv.C eenenvichtich waerof ghedeffalquiert moet zyn den X.en ende XX.en penninghen de anno xliij xliiij ende xlv beloopende xxiiij s parisis blyft zuuere lviij £ xvj s parisis

E.[?] Perso[...?]

Aldus compt die vanden voorseyden cloostere noch goedt xij £ xvij s viij d ob[ool] parisis

Die hem betaelt zyn ghereedt byden voorseyden caerle de man desen xxv.en Jn sporcle xv.C lj daeromme hier quicte

By Rekenynghe particuliere ghedaen, met myn heere den abt van zunnebeke dher jan calen enden den voorseyden caerle de man ten daghen ende jaere alsbouen

[handtekening:]

de man

[in de linkermarge:]

Myn heere den abt van zunnebeke belooft caerle de man zyne hoirs ende naercommers te garanderene van dese Rente ende betaelinghe jeghens elcken

test

Spijcker

TJpre

aenghaende de spijcker rente die Dabdije is competerende van vj lb [...?] by Jare 1651