Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-431

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-07-1651

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xiiijen July xvjC tweenvyftich" (14/07/1652); "tot daebte deser ja februarij …" (01/02/…)

Type: Stichting van een rente door Philipe du Molin en Louyse de Cantere ten laste van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Bernardt de Hane, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij van Philipe du Molin en zijn echtgenote, Louyse de Cantere, de som van 200 pond groten Vlaamse munt ontvangen heeft, in ruil waarvoor zij een jaarlijkse rente van 12 ponden 10 schellingen groten Vlaamse munt zullen ontvangen vanaf midden juli 1652 [+ voorwaarden voor aflossing van de rente].

Opmerking: Onderaan de akte werden drie zinnetjes bijgeschreven, waarin G. Spannunt verklaart dat hij het kapitaal en de rente uitbetaald werd; de datum is deels onleesbaar (daarom werd geen apart record aangemaakt).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Bernardt de hane Abt ende temporeel heere met t'Convent Cloostere ende Abdye van Zonnebeke neffens ypre, Kennen by desen gheprofficteert ende ontfanghen t'hebben ten diuersche stonden in ghepermitteerden ghelde, van Philipe du molin ende Louyse de Cantere zyne huusvrauwe, de somme van twee hondert ponden grooten vlaemsch Belouende ouerzulx daervooren an hemlieden the ghelden ende betaelen eene rente van twaelf ponden thyen schellynghe groote vl[aemsch] bij Jare den penninc xvj.e Jnnegaende hedent data deser, zulx dat t'eerste Jaer vallen ende verschynen zal den xiiij.en July xvjC tweenvyftich ende soo voorts van Jaere te Jaere totten vplech vande voorseyde Capitaele penninc van tweehondert ponden grooten sonder eenighe fraulde ofte argelist verbyndende daerJnne alle onse goederen present ende toecommende Renuntierende an alle privilegien waeren wij ons ter contrarie van desen souden konnen behelpen / Aldus ghedaen ende gheaccepteert by ons Abt ende Convent voorschreven , ende gheteeckent neffens onse respectiue zeghelen desen xiiij.en Julij xvj.C eenenvijftich Toorconde

Benaert Abt van Sonnebeke H. Wicaertz Prior Heer Jan gonthier D. Petrus Moenes B. Joseph Lubbe Heer Antonius Van Dale Dis[pensier?] Augustinus Deuer [...?] Joannes baptista vander laghe

den onderschreuen kent voldaen te wesen vande Capitael ende Jnteresten tot daebte deser j.a februarij [...?] G. spannunts

test

rente op Sonnebeke

test

La Rent du Cloitre Sonnebeke