Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-429

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1651

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den xxijen decembre 1650" (22/12/1650); "den ixen Januarij 1651" (09/01/1651).

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper van de verkoop bij opbod van een erf en huis te Ieper aan Jan Moreel

Beschrijving: De schepenen van Ieper verklaren dat een huis en erf te Ieper, toebehorend aan Jan en Boudewijn Seijs, bij opbod te koop werd aangeboden [+ situering van de grond, + belasting op de grond, + voorwaarden van de verkoop], en geven een overzicht van de verschillende bieders; de koop werd toegewezen aan Jan Moreel, op voorwaarde dat het goed niet in de dode hand gebracht zou worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy schepenen der stede van Jppre saluit, Doen te weten datmen heeft ghebooden te coope op verhooghen de meerst biedende de naerste van weghen Jan ende boudewijn Seijs een huus ende erfue hemlieden ghemeene toebehoorende bij der doot van hunne moeder, staende ende ligghende aende westzijde vande bollijnckstraete tusschen de poorte van t'refugie van Sonnebeke zuut, ende de gonne vande brauwerije van S[in]t jacobs noort presentelick bij den voornomden Jan bewoont omme handt daer anne te slaene ten halmdaghe belast met achtien ponden parisis siaers ten proffijcte van Corn[elis] verbeke, ende twee ponden grooten tsiaers aen weduwe d'heer heindrick Thijbault sonder meer, ende voorts met alzulcken vrijheden ende onvrijheden als van oude tijden mette capitaelen van welcke renten den Cooper paijement zal doen op zijnen coop, ende werden de verloopen bij de vercoopers ghesuuert tot den voornomden halm ende voorts op de naer volghende Conditien, Aluooren dat den cooper de pennijnghe ghehouden werdt afghetrocken de capitaelen vade voorschreuen rente te betaelen jn twee egaele paijementen, dan of t'eerste werdt een half Jaer naer den ouerslach, ende het laetste paijement ouer de volle betaelijnghe binnen een ander half Jaer, al Jn goeden ende gheevalueerden gelde waer vooren den Cooper ghehouden werdt te stellen goeden souffisanten ende restianten zeker borghe ende p[ri]n[cip]ael, ten contentemente vande vercoopers blijfuende niet min[?] tot breder versekertheijt het vercocht huijs ende erfue verbonden jn s'vercoopers handen tot de volle betaelijnghe omme bij faulte vande selue betaelijnghe andermael vercocht te worden op tfolle renchier midts doende eene publicatie ende Jnsinuacie aende Cooper acht daghen daer te vooren sonder eenighe voordere wettelick te moeten oerbooren, niet jeghenstaende stijl, costuijmen ofte vsantien ter contrarie van welcke zij ghehouden worden te renunchieren ende niet min verstaende gherenunchiert thebben met den ouerslacht vande coop ende sal tfolle renchier jndiender viele op den coopere ofte zijne borghe ende elck jn solidum verhaelt wesen bij heerelicke executie den cooper js ghehouden te betalen voor godspenninc ghereet onuermijndert sijnen coop vierentwijntich schelle parsisis lijfcoop twee sticx van tpondt groote dat den generaelen coop bedraeghen sal, te verteeren ter wille ende gheliefte vande vercoopers ende sooder meer verteert wierd wert tusschen coopers ende vercoopers half en half, voor hoofcleet twaelf ponden parsisis voor tstellen vande conditien attachen publicatie etcetera ses guldens, voor tplacken eenen gulden, mitsghaeders costen van erfuen ende onterfuen, tlesen jnde halm ende andere desen coop aengaende op welcke conditien den xxijen decembre 1650, dit huijs ende erfue hooghst jnghestelt is door Jan Moreel ende dierick de block op de somme van tseuentich ponden eenen schelle acht pennijnc grooten met tprofijt van ses guldens ten laste vande cooper sonen paijement alsuooren ten seluen daghe js verhooght met tprofijt vande vierden pennijnck bij Andries Paesschesoone met twee ponden grooten gheconsenteert den derden penninc van elcx verhooghen js verhooght by Jan Seijs met vijf schellijnghe grooten den ix.en Januarij 1651 wesende ghebooden halmdagh ende dese vercoopijnghe voortghelesen is is verhoogt ten profijtte vande derden penninc bij Jaecques vande velde met thien schellijnghe grooten, ende js daer naer gheconsenteert zijnde den tweeden penninc niet meer verhooght gheweest maer zoo ghebleuen op Jaecques vande velde, verclaerende desen coop te wesen voor Jan moreel present accepteerende ende doende den eedt dat desen coop niet en is omme te brijnghe jn dooder handt, jn ghetuughe nisse der waerheijt hebben wij desen erfbrief ghezeghelt met den erfachtighen zeghel deser stede onder toorconschap van dese schepenen Jonker frans Hamilton, dHeer Jeronimus Hicx, dheer ende meestere Jan van merendere, dheer Glaude vander beke ende dheer Heindrick thijbault [zegelstaart]hedaen ende ghehalmpt den ix.en Januarij xvj.C eenenvichtich

mij toorconde

test

Philips vanden Abeele