Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-573

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-10-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daten xxv.e Juny 1658" (25/06/1658); "den xix.e Juny 1658" (19/06/1658); "vanden xxv.en Juni 1658 " (25/06/1658).

Type: Verdeling bij leven van de bezittingen van Magdaleena Coberghen en wijlen haar echtgenoot onder haar kinderen

Beschrijving: Regeling 'inter vivos' van schenkingen door, en de verdeling van bezittingen van vrouwe Magdaleene Coberghen, echtgenote van wijlen de heer Baron Jean de Troisbreze, hoofdzakelijk met betrekking tot haar kinderen (zoon en twee dochters)

Opmerking: BRU-AGSB-Z-573* is een notarieel afschrift van BRU-AGSB-Z-573. Het origineel bleef niet bewaard.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Desen seghel dient autenticq van het douagiere ende hoirs vanden heere Baron de [...?]robrez

[J/F?] Vlanderen[?] 1678

test

totte copere accord tusschen de[...?]

Compareerde voor my Jan Baptista Odenaere notaris Publicq tot Ghendt residerende present de ghetuyghen onderschreuen vrauwe Magdaleena Coberghen douagiere van wylent den heere Baron Jean de Troisbreze heere van Wingaerde[?], vanden rade van oorloghe van syne Maiesteit ende Colonel onderhauden Inden dienst vande selue, beneffens den heere Baron ferdinande de Troibreze heeren sone, voorts mher Theodor de Camargo Ridder heere [...?] helfelt etcetera als vader ende vocht van Juffrauwe marie magdaleena de Camargo gheprocreert by vrauwe marie Susanna de Troibreze midtsghaders mher Ph[i]l[ipp]e Franchois de la woustyne Rudder heere de[?] Beceli[...?] filius[?] lessine etcetera soo ouer hem seluen ende als deelvoocht ouer de voornomde Joffrauwe marie magdaleena de Camargo, ende met hem by synen consente ende aucthorisatie vrauwe magdalena de Troibreze, syne huysvrauwe, welck consent ende aucthorisatie sy ouer danckelick accepteerde Tekenen gheuende dat de voornomde vrauw magdalena Coberghel eerste comparante by ghifte ende donatie in daten xxv.e Juny 1658 hadde zeer auantagieuselick ghedisponnieert In

test

profficte vanden voornomden heere Baron de Troibreze tweeden Comparant haeren eenighen sone, ende dat sy verclaerde tselue ghedaen te hebben in conformiteyte ende wille van haeren ouerledenen heer man, den welcken selfs synen voornammen[?] fout hadde versocht veel meer gheauantagiert te worden, voorts oock dat de twee haere dochters by ghifte antenuptiael hadden vooren vuyt gheprofficteert elck de somme van tweendertich duusent guldens waervut tusschen hun standen naemaels te rysen differente disputen ende altercatien, Om alle dwelck te verhoeden tusschen soo naer bestaende vrienden, ende peys ende vrientschap onder elcanderen te conserueren sy lieden Int vriendelicke ouer eenghecomen ende veraccordeert syn Inder maniere naervolghende Alvooren dat den voornomden heere Baron de Troibreeze soo aen ghelycke te staen met syne voorghemelde twee susters ouer hunne voorschreuen dote midtsgaders door alle auantaige by synen voornomden ouerleden heer vaedere begheert, ende

test

de gone die de voornomde vrauwe eerste comparante syne moedere alreede gheIont heeft ende noch sauden moghen Ionnen, zij hebben ende proefficteeren sal vuyt de eerste ende ghereetste goederen vande vaderlicke syde de somme van sesthien duysent guldens ende vutte moederlicke syde (die hy sal kiesen vut haere anghecauelde partien Ieghens d'heers [...?] voornomde haeren ouerleden man ghedaen, ende ghetrocken vutten staet van goede tsynen sterfhuyse ghemaeckt ende ghesloten den xix.e Juny 1658) totter somme van vierentsestich duysent guldens eens daerInne begrepen de sesthien duijsent guldens die hy (ghelyck als de twee syne susters) Inde moederlicke goederen oock moeste ghenieten, Ende alsoo den voornomden heere van helfelt hem doleert ouer syne voorseyde weese van dat de partyen in syne huwelicke dote begrepen soo vande hofstede van S[in]te Ricques ende tcapitael met dry Jaeren en half

test

Crois vande rente ten laste van Joachem hofmans, sal hy de selue moghen Innebrynghen ofte an hem recompense ghedaen worden, vuyt de beste vaderlicke goederen oock alsoo de rente viagiere van vyf duysent guldens Capitaels gheloopen hebbende ten lyf[...?] vande voornomde vrauwe marie Susanna de Troibreze syne huysvrauwe met haere doot is te cesseren, ende dat hy in twijffel stelt of die oock sal moghen Inneghebrocht worden ofte niet, sal het fondament [...?] d'een ofte dander naer recht ende examinatie goetghedaen worden ofte niet, verclaerende voorts de voornomde vrauw j.e comparante dat sy van nu voortan niet en sal vermoghen an haeren sone eenighe voordere donatie ofte gifte int particulier te doen de welcke den seluen haeren sone oock verclaert van alsnu voor alsdan te hauden voor nul ende van onweerden alwaer het

test

soo dat sy an hem eenighe waere doende ende ten surpluyse sullen alle de resterende vercauelde goederen vande vaderlicke ende moederlicke syde (daerInne begrepende de gheremplaceerde partyen In plaetse vande gherembourseerde, en alsnu tusschen de dry kinderen ofte de gone hun representerende egalick ghedeelt ende vercauelt worden, soo oock sullen doen de gone thaeren sterfhuyse te beuinden ende achter te laeten, behaudende nochtans de voornomde vrauw douagiere haere leuen lanck gheduerende an haer het vsufruict van diere conforme haerlieder huuwelicxsche voorwaerde, waermede de voorghemelde donatie vanden xxv.en Juni 1658 ende alle andere giften die de selue vrauw douagiere in haer soons profficte directelick ofte Indirectelick soude moghen ghemaeckt hebben ofte te maecken doot ende te [...?]tte syn, midtsgaders ghecasseert ende gheanulleert met consente vanden voorseyden heeren

test

sone al af die no[...?]nten waeren ghemaeckt gheweest, Verclaerende van ghelycken an gheene van haere dochters ofte haer ende haer soons kinderen eenighe donatien insghelicx voortan te sullen maeken vp het verbant als naer rechte Ins onderhauden ende volcomen van al welcken ende elck poinct sonderlinghe de Contractanten elck Int syne verbonden ende verobligiert hebben haerlieder persoonen goedynghen present ende toecommende midtsgaders de sone van huerlieder hoirs elck In solidum[?] met renunchiatie van alle exceptien benefitien ende preuilegien die hemlieden In contrarien van desen eenichsint souden moghen te baeten commen ende namentlick den rechte dicterende dat generale renunchiatie niet en opereert ten sy datter speciale precedere gheschiedende dit accort Int regart vande voorseyde

test

weese vanden heere van heltfelt vp t'adueu ende agrentie van myn Edele heeren Schepenen van Ghedeele haere vppervoochden ende In cas van non aggreatie sal desen accorde Int gheheel onderblyuen Aldus ghedaen ende ghepasseert binnen Ghendt ter presentie van pieter franchaume[?] filius Jans, ende Jacobus de Smet filius Jans als ghteuyghen hierouer gheroupen ende ghebeden desen xxvij.en octobre 1665 ende waeren andersints Magdelene de Cobergher Baronne de Troibreze ferdinan[...?] Baron de Troibreze T. de camargo helfelt Becelain m.f. Troibreze pierre franchamme my present J. De smet ende J.B. Odeuaere notaris publicus

Naer collatie ghedaen Jeghens doriginele minute onder mij notaris berustende Is dese copie daermede beuonden Taccorderen Toorconden als notaris publicus

[...?]

test

tot Ghendt residerende desen xiijen Augustij 1658 J.B. Odeuaere Not[arius] publicus 1658

BRU-AGSB-Z-573

Aflossynghe ende cassatie vande rente van drije duust guldens capitael met[?] alle de achterstellynghen ten profijtte vanden heere van pottelberghe causa vxoris Fr[...?] Camargo gheprocreert by [...?] marie Susanne Troibrese dochter vanden baron de Troibrese In daten viijen Oest 1678

Zomeb[eke]