Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-541

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-02-1661

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering nemen we de enige in het stuk voorkomende datum. // Bijkomende datering: "lichtmesse 1661" (02/02/1661).

Type: Verzoek om meer informatie in het conflict betreffende achterstallige renten tussen de abt van Zonnebeke en Ghilein Vandebroucke

Beschrijving: De abt van Zonnebeke (eiser) probeerde door panding van de hofstede en grond van Ghilein Vandebroucke en consoorten (verweerders) te Geluveld, binnen de heerlijkheid van Zonnebeke, 29 jaar achterstallige penningrente betaald te krijgen. De abt moet nu specifiƫren over welke grond en welke bedragen het gaat, aangezien de verweerder niet op de hoogte was van de eis, omdat hij de grond enkel in zijn bezit kreeg door het overlijden van de weduwe van Heinric du Mont, en hij nog nooit daarvoor een betaling verricht heeft.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?] ende schepenen [...?] heere Prelaet [...?] t heere van [...?]ebeke

S[ieu]r Ghilein vandebroucke hem byndende ghejns[inueer]t seker pandijnghe die den voornomden heere heeft doen doen vp seker hofstede ende landen ligghende jnde prochie van gheluvelt onder dheerlichede van Sonnebeke als competerende den verweerdere met consorten tot verhael van xxix.tich jaeren tachterheyt van dertich francquart hauer ende 27 s vj[?] d parisis pennyngckrente by jaere tlaetste ghevallen lichtmesse 1661 afslach betoogt van betalynghe seght te versoucken dat den heeschere sal hebben te verclaeren vp hoe veel ghemeten lants hy de voornomde renten js heeschende ende hoe vele vut elck ghemet ende wanneer metghaders duer wie hij de laetste betaelijnghe heeft ghemeten vp dat den verweerdere tselue ghesien mach deliberen wat hem te doene staet welck versouck js prealable ende wel ghefondeert, te meer midts den verweerdere jgnorant js van s heeschers heesch duerdien hy voor zoo vele hy angaet an tvoorseyt lant ghecommen js van dooder hant duer de doot van wijlent Joncvrauwe de wedewe Seigneur h[enri]c du mont d'oude syn schoonmoeder ende noynt eenighe beta[...?] en heeft ghedaen heesschs costen jn cas van debat

test

heesch van Sur[?] vanden broucke

test

[Den] eerweerden heere Prelae[t ende] Temporeel heere van Sonnebeke heeschere by pandijnghe Contra S[ieu]r Ghijleijn vanden broucke verweerere dese partije is ten Jare 1669 ghecoocht gheweest door dabdije voor de somme van derthien ponden grooten vlams, boven de pretensien vande heerlicke renten