Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-542*

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-01-1669

Type: Instemming door de echtgenotes met de inhoud van BRU-AGSB-Z-542

Beschrijving: Jonkvrouw Gratiaene Pietrenelle Woulaert en jonkvrouw Marie Magdallene vanden Broucke stemmen in met de beslissing van hun echtgenote [zie BRU-AGSB-Z-542].

Opmerking: Het document bevat meerdere teksten: BRU-AGSB-Z-542, BRU-AGSB-Z-542*, BRU-AGSB-Z-542** en BRU-AGSB-Z-542***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Comparerede voor my notaris voornompt den voorschreuen m[eeste]r Jan Baptiste vanden brouke

test

ende Joncvrauwe Gratiaene Pietrenelle Woulaert ende den voorschreuen vander beke met Joncvrauwe marie magdallene vanden broucke sijn huusvrauwe, welcke huusvrauwen bij hun mans behoorlick ende thaerlieder dancke gheauthoriseert ende lecture ghehadt hebbende van tvoorenstaende contract verclaert hebben bij desen tselue taggreeren ende aduoueren, alles opde conditien ende bespreken aldaer verhaelt Gheuende op dat nootes[?] procuratie ande voorschreuen ghemachtichde om donterfuenesse de doene alles onder belofte ende op tverbant als naer rechte Actum tijpre xij.en vanden Jaere xvj.C neghenentsestich present Simeon camerlijnck ende fran[ciscu]s van doorne ghetuughen hier ouer ghebeden, die de minute deser tmijnen comptoire rustende neffens de comparanten ende mij notario hebben onderteeckent Toorconde

A. Bulckaert not[aris]

Gedeelte van

test

eerfuenisse van 14 ghemeten preter 16 roen bij coope ieghens mijn heere vanden broucke ende mijnheere tot Gilleuelt 1669