Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-542

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-01-1669

Type: Overdracht van grond te Geluveld door leden van de familie vanden Broucke aan de abt van Zonnebeke in aflossing van achterstallige heerlijke renten

Beschrijving: Adam Bulckaert, notaris te Ieper, verklaart dat Jan Baptiste vanden Broucke, Johannes vander Beeke (gehuwd met Marie Magdalene vande Brouke) en Hindrick van Minderhout (als erfgenaam van zijn kind bij Margriette vanden Brouke) voor hem verschenen, en dat zij gezamenlijk grond te Geluveld, binnen de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke, in hun bezit hadden, waarvan de rest toebehoorde aan de abt en de dis van Geluveld. De abt als heer eiste ongeveer 60 pond groten achterstallige heerlijke renten, en daarom doen de genoemde personen afstand van het bezit van de grond, ten voordele van de abdij [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: Het document bevat meerdere teksten: BRU-AGSB-Z-542, BRU-AGSB-Z-542*, BRU-AGSB-Z-542** en BRU-AGSB-Z-542***.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerden in persoone voor mij Adam bulckaert notaris sConincx tijpre residerende M[eeste]r Jan Baptiste vanden broucke docteur Inde medecijne S[ieu]r Jo[ann]es vander beeke Jn huuwelick hebbende Joncvrauwe Marie magdalene vande brouke ende mr. hindrick van minderhout hoir van sijn leste kint in huuwelick ghewonnen bij Joncvrauwe margriette vanden brouke Te kennen gheuende dat hemlieden ghesaemdelick competeerde uutten hoofde van Joncvrauwe de wedewe S[ieu]r hindrick du mont doude veerthien ghemeten preter xv Roeden lants zijnde een hondert ende een vijfentwijntich lants meer als dhelft van twee hofstedekens teene behuust, ende tander vervallen Inde prochie van Gheluvelt, onder dheerlickhede vande Eerweerde heere Abt ende heere van zonnebeke, daervan de reste toe behoort den voornomden heere Abt bij wijsdom jn sheeren handen uutten hoofde van Ch[ar]l[e]s deule, ende aen Jan de Leu causa vxoris misghaders oock den disch van Gheluvelt die daerinne heeft ontrent twee ghemeten, ende dat den voornomden heere Abt daerop heesschende bij Indaeghijnghe vele Jaeren verloop van heerlicke rente recht van wandelcoop ende andere pretentien tzamen beloopende met de costen ontrent de tsestich ponden grooten, sij vereenst ende veraccordeert sijn, metten voornomden heere van Sonnebeke Jnder manieren dat zij tzijnen proffijte cederen ende abandonneren trecht van proprieteijt vande voorschreuen landen twelcke heer jacobus Piers presbytre Canoninck regulier, ende ontfanghere vande voornomde Abdie alhier medecomparerende accepteert ten behouue vande gonne bijden voornomde heer[...?]

Gedeelte van

test

Abt te denomeren, Ende dat mits fur- nieren (bouen de voorschreuen pretentie) ande eerste comparanten jn ghelde derthien ponden grooten eens, Ende zoomen verstaet de heele partie belast te sijne met een rentgen van drie guldens tsiaers inde kercke van Becelaere daerin dit lant moet draeghen sijn part, sal tselue last blijuen ten laste vande Abdie met drie jaeren croijs, maer zonder meer verloopen waeren sullen de zelue bijde eerste comparanten ghesuuert sijn dienvolghende hebben sij j.e comparanten ghestelt ghemachticht ende Irreuocabel gheconstitueert bij desen de persoonen van caerle de meersseman ende [...] Omme bij elcken sonderlijnghe hun van tvoorschreuen lant te ontuutten ontgoeden ende onterfuen ten eijnde van daerin gheerft te sijne den voornomden heere ende Abt van zonnebeke ofte den gonnen die hij sal denomeren alles onder belofte ende op tverbant als naer rechte blijuende de costen van erfuen ende onterfuen met dat danof voorder dependeert ten laste vande acceptant, Actum tijpre xj.en vanden Jaere xvj.C neghenentsestich present Ch[ar]l[e]s verhaeghe ende Jaecques bulckaert ghetuughen hier ouer ghebeden, die de minute deser tmijnen Comptoire rustende neffens den comparant ende mij notario hebben onderteeckent Toorconde

A. Bulckaert not[aris]

Gedeelte van

test

eerfuenisse van 14 ghemeten preter 16 roen bij coope ieghens mijn heere vanden broucke ende mijnheere tot Gilleuelt 1669