Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-572

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-08-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1678".

Type: Overeenkomst tussen de abt van Zonnebeke en Pieter vande Walle betreffende het optrekken van een scheidsmuur

Beschrijving: Anthonis de Keerle, notaris te Ieper, verklaart dat Jacobus Pierens, abt en heer van Zonnebeke, en Pieter vande Walle, een overeenkomst gesloten hebben. De abt doet tegen betaling afstand van elf voeten erf grenzend aan het erf van Pieter vande Walle, ten gunste van de genoemde vande Walle, op voorwaarde dat daarop een stenen muur zal opgetrokken worden om de erven te scheiden; de kosten zullen gedeeld worden [+ bijkomende voorwaarden]; de muur zal gedeeld bezit blijven.

Opmerking: Het document bevat ook nog de tekstjes BRU-AGSB-Z-572* en BRU-AGSB-Z-572** (zie daar).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde in Persoone voor my Anths de keerle notaris publicus residerende binnen der stede van Ipre den eerweerden heere Jacobus Pierens Abt van sonnebeke ende heere vande selue prochie ter eender, ende Pieter vande walle ter andere sijde, welcke comparanten by desen kennen ghecommen te syne In accoorde ter cause van ontrent de elf voeten eerfue Inde langhde van beyde sijden streckende oost vande straete ende west naer derfue vande comparanten, de welcke den voornomden eerweerde heere midts desen verclaert te cederen ende Transporteren aen ende ten proffytte vande voornomde vanden Walle commende van suyden Jeghens syne mouterie, op de naerschreuen conditien Te weten datter sal moeten ghemaeckt wesen tot het separeren vande selue erfue eenen steenen gheuel ten ghemeenen coste naer den heesch vanden wercken daer toe dat sal worden gheemployeert het oude steen vanden gheuel ende vierstede dieder Jeghenw- oordich Is staende, ende dies het surpluys datter sal te cort wesen van het steen beneffens het ander materiael ende hautwerck sal ghedreghen worden Int ghemeene, voort sal den voornomden eerweerden heere moeten doen legghen tsynen coste den solder op de oude solderboomen met nieue[?] bert vande eersste staige ghelyck hij oock sal moeten doen het tegheldack te weten van vooren[?] met teghels, ende van achter met pannen alsoo verre als de

Gedeelte van

test

vercochte erfue haer Is bestreckende waervooren den voornomden vande walle sal moeten betaelen aende voorseyde eerweerde heere Abt de somme van drye hondert guldens eenenhonthier ende achte daeghen naer daete deser ende waermede den voornomden gheuel sal wesen ende blyfuen ghemeene tusschen beede de comparanten hunne hoirs ende naercommers, Actum tIpre desen v.en ougst 1678 present frans. vander stalle, ende P[iete]r de roo ghetuyghen hier toe ghebeden die de minutte deser tmynen comptoire rustende beneffens de comparanten[?] ende mij notaris hebben onderteeckent toorconde A.de Keerle Not[arius] Publ[icus] 1678

test

accoort met Pieter vanden walle ouer coop van ontrent elf voeten erfue betimmert voldaen 1678