Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-540

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1669

Opmerkingen analytische datum: Als datering wordt de enige voorkomende datum gebruikt.

Type: Rekening van de pachtinkomsten van een hofstede die door panding werd toegewezen aan de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Rekening betreffende de pachtinkomsten van een hofstede toegewezen aan de abt van Zonnebeke bij panding.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den Pacht vande hofstede ghewesen in handen vanden Eerweerden heere prelaet ende heere van Sonnebeke bedraecht tot ende met de bamesse 1669 - viij.C iiij.XX ij lb parisis

Daervan is betaelt een Jaer pachts an mijn heer g[...?]us bedraeghende - iiij.XX xix lb parisis

De refectien bedraghen iiij.C lxxiij l xiij s parisis tsamen dat valideert - v.C lxxij lb xiij s parisis

Welcke soo afgetrocken vanden voorseyde pacht soo blijfter voor den heere abt in minderijnghe vande heerelicke renten iij.C x lb xiij s parisis

te panden de voorseyde hofstede omme daerop te verhaelen iiij.C lxxvij lb xvj s x d parisis ouer de Jaeren heeren renten verschenen bamesse 1669 daerop afslach iij.C x lb xiij s parisis bijden heere abt genoten vande pachters vande hofstede mitgaders tot verhael van ouer de Jaeren t'sydert verschenen

Ende Omme dese pandijnghe wel In te volghen moeten de gonne agierende ouer den heere abt doen daghen op [...?] wijsdom in handen alle de propri[...?] tarissen vande selue hofstede