Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-532

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1668

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Inde maent van decembre 1664" (12/1664).

Type: Verklaring dat een bos te Wervik door de dis van Zonnebeke verkocht werd na voldoende bekendmaking

Beschrijving: Hubert Gesquiere en Christofle de Meij, landlieden te Wervik, getuigen dat zij in december 1664 in Geluwe vernamen dat een partij bos, toebehorend aan de dis van Zonnebeke en gelegen te Wervik, te koop zou worden aangeboden, en dat zij aanwezig waren bij de verkoop op het kerkhof van Zonnebeke, en dat het bos in de herberg 'De Oude Hond' verkocht werd bij opbod na bekendmaking in Wervik, Geluveld en elders.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderteeckent hubert gesquiere ende Chle[?] de meij landsmannen woonende binnen de prochie van weruick attesteeren voor waerachtich dat wy Inde maent van decembre 1664 hebben ghehoort dat een partije Taillie busch Competeerende den disch van sonnebeke gheleghen Inde prochie van Weruick ghepubliciert es te Coopen ter haulche dat het was inde prochie van gilluwe, ende ghehoort hebben dat de Conditien gheschreuen by Jan de boutte dat het was prochie van gillewe, bouendies hebben t'selue sien vercoopen op het kerckhof van sonnebeke voor 55 £ parisis ende ouerghesleghen op s[ieu]r m[...?] soenen, voorts dat den seluen busch daernaer vercocht es ter haulge naer behoorlicke publicatie ghedaen te weruick gilleuelt als ander plaetsen dat het was prochie van weruick ende Inden ouden hont herberghe daerneffens by den dischmeesters ter haulge vercocht ende alsoo goet ghebleuen voor lxiij £ parisis ponden parisis Actum desen x.en Junij 1668 Toorconde

bij laste hubeert gesquiere

bij laste Chle[?] de meij

test

dit billet raeckt den disch van sonnebeke van eenen busch bij den ouden hont