Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-530

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering (in onderstaande notitie): "Jaere 1674".

Type: Denombrement betreffende het leentiende 'Eekhouttiende', voorgelegd aan de baljuw van Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Joos vander Haghe, dienaar van heer Chaerles van Eendero, geeft een denombrement van een leentiende - Eekhouttiende genoemd - aan Nicolaus Hopsomers, baljuw en maanheer van de leenmannen van Anthonis Castillion, van diens hof en heerlijkheid van Klerkshove in de parochie van Langemark. Het leentiende is een derde deel van de Kerkhoektiende, waarvan de andere twee delen aan de proost van Voormezele toebehoren [+ lasten op het leen]. Chaerles van Eendero verkreeg dit leen door het te kopen van Franchois Hanneron, kanunnik van het kapittel van Sint-Maarten te Ieper, die hiervoor volmacht had van zijn broer, Michiel Hamneron.

Opmerking: Het lijkt erop dat zowel BRU-AGSB-Z-440 als BRU-AGSB-Z-530 kopieën zijn van een verloren gegaan document. // Onderaan het document werd een notitie toegevoegd in een andere hand, betreffende de betaling van de glavieschacht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit is de grotte Rappoort, ende denombrement van een leen thiende die Jck Joos verhaghe als bedienende man ouer d'heer chaerles van Eendro doe ende ouergheue anden Eersamen Nocolais hopsomer als bailliu ende wettelick maenheere van mannen van leene van M[eeste]r Anth[oni]s castillion van synen houe ende heerlicheijt van Clercxhoue liggende inde Prochie van Langemaerck d sel[ue] thiende genaempt d Eeckhoudt-thiende wesende t'gherechte derde van kerckhouck thiende danof de ander twee deelen toebehoorende den Proost van Voormizeele staende het voorseyde leen ten dienste van mannen[?] ende waerhede, ende telcker Veranderijnghe ten vollen reliefue van thiende ponden parisis ende Camerlincgelt ende andere houelicke rechten, ende alst verandert by Coope soo gheuet den thienden penninck van dat gelt met gel[...?] relief ende Camerlincgelt ende bouendien ten dienste van den glauieschacht te betalen alle Jare S[in]t Jansmisse midssomers het selue leen den voornomden Eendro toegecommen by Coope Jegens den Eerwaarden edelen heere franchois hamneron Canoninck van Cathedraele kercke van S[in]te Maertens t'Jpre als machtich bij procuratie ouer sijnen broeder Jonker Michiel hamneron schildt cnape heere van terdegem Moebeke, Auerbeke midsgaders in nord berquim ende winnezeele aen wien tselue leen ghedeuolueert was bij der doot vanden heere zynen vader aldus soo gheue Jck dit voornomde leen ouer in handen vanden voornomden hopsomer in syne voorseyde qualiteyt met protestatie expresse nochtans dat Jndien hier naemaels dit voornomde leen in minder ofte meerder lasten beuonden werden, de selue af ofte an te gane ter correctie ende ordinante van mannen vande voornomde houe ick Joes verhaghe wtter name alsbouen dese Lettren van rappoorte geteeckent met myn gewontelick handtmerck desen xviij.en Maerte xvj.C lxiij.tich Toorconde ende was geteeckent Joos verhage

Joos vander haghe

De glauieschacht In dese rapporte begrepen Is betaelt door d heere chaerles Eendro tot ende metten Jaere 1674 Incluys ende voor sess stuy[...?] elcke [...?] geredimeert by moderatie

G. Gerarde

test

Eendero rapport

n° 30