Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-526

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "t'Jaer 1640"; "1669".

Type: Verkoop door Charles Verhaghe van grond te Geluveld aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Charles Frans[ois] Le Seneschal, publiek notaris te Steenvoorde, verklaart dat Charles Verhaghe filius Guill[iaume]s, landbouwer te Steenvoorde, verklaarde dat hij twee gemeten zaailand te Geluveld, in de heerlijkheid van Zonnebeke, verkocht heeft aan de abdij van Zonnebeke, ter acceptatie van Jacobus Piers, religieus van die abdij, o.a. in betaling van achterstallige heerlijke renten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde Jn persoone voor mij Charles fran[çoi]s Le Seneschal Notaris s'Conincx tot steenvoorde jeghenwoordich residerende ende ghetuughen onder ghedenommeert Charles verhaghe filius Guills. Lantsman woonende tot steenvoorde voornomt den welcke kendt wel ende deuchdelick (bij desen) vercocht t'hebben aen ende ten proffijtte vande Abdie ende clooster van sonnebeke ter acceptatie vanden heere Jacobus Piers religieus van aldaer Twee ghemeten saijlant gheleghen jnde prochie van ghillevelt heerlichede van Zonnebeque ligghende deselue partie onuerlet met Mall[aer]t Troost Jan de Leu ende andere, ende dat te gode vj s [...?] voor hooftcleet twee patacons ende voor principaelen coop de verloopen ende achtertheden vande heerlicke renten op t'selue Landt gheaffecteert deselue Abdie competerende, vervallen t'zydert t'Jaer 1640, Te weten een francquaert hauere wtten ghemete, ende thien denieren[?] van penninc rente maekende ouersulcx de[...?] Comp[aran]t, de selue Abdie heere ende Meester mits desen als van haer eijghen ende proper goet, Ende op dat den seluen Coop soude effect sorteren soo gheeft hij volle macht, ende Authoriteijt aen [...?] omme voor alle Jugen ende wetten daert behoort t'selue wettelick te herkennen mitsgaders hen t'ontuutten ende onterfuen vande selue twee ghemeten ende daer Jnne te erfuen de voornomde Abdie, ofte actie hebbende, Belouende te houden voor goet vast ende van weerden t'gonnen den gheconstitueerden

test

hierJnne doen sal, Op belofte ende verbant als naer rechte, Actum tot Steenvoorde desen achtentwintichsten maerte xvj.C neghen- entsestich Jnde presentie van Anth[on]e Lenoir Ende Eustaes Cassier, ghetuughen hier ouer gheropen, die de minute deser t'mijnen Comptoire rustende, neffens den Coopere ende vercooper, mitsgaders mij Notaris hebben onderteekent, Toorconden

C. F. Le Seneschal Notaris publicus 1669

test

transport ende coopschap vande landen competerende mons[ieur] vanden broucke in Gelevelt etcetera