Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-524

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-07-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Desen xxix Junij 1665" (29/06/1665).

Type: Uitspraak door de Grote Raad in een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en Carel Jacques de Vooght; de partijen worden veroordeeld tot het naleven van BRU-AGSB-Z-521

Beschrijving: Er was een proces hangende in de Grote Raad te Mechelen tussen Carel Jacques de Vooght (vertegenwoordigd door zijn procureur, Jan Jacques Colins) en de prelaat van Zonnebeke (vertegenwoordigd door zijn procureur, Guillaume de Lamotte). De Raad kreeg een notariƫle kopie te zien van een overeenkomst tussen beide partijen [origineel wordt letterlijk aangehaald = BRU-AGSB-Z-521 (zie daar)]. De procureurs vragen dat beide partijen zouden veroordeeld worden tot het naleven van dit akkoord, wat ook gebeurt.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-521 wordt letterlijk aangehaald in dit document; de daar vermelde persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen en functies worden hier niet meer hernomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alsoo Proces was ghemoueert ende hanghende In sijne majesteits grooten Raede Tusschen den Prelaet van zonnebeke Impetrant ter eendre ende mher Carel Jacques de Vooght rudder heere van Aecq Gedaegde ter andere zijden In het welcks de saecke[?] ghepresenteert sijnde ter Rolle van desen daegen Comparerende partijen Jn rechte door hunne procureurs Teweten den voorseyden Jmpetrant [...?] Guill[iaum]e de Lamotte, ende den voornomden ged[aegd]e door m[...?] Jan Jacques Colins, Den voornomden de Lamotte hadde verclaert partijen te wesen [...?] soo was blijckende bij het Instrument dat zij exhibeerden ende waeruan den teneur hier naer volght van woorde tot woorde Alsoo [...?] different resteerde tusschen den Eerweerden heere Prelaet van Sonnebeke ter eender zijde Ende mher Caerels Jacques de Vooght erfachtich rudder den heijlich Roemschen Rijcke heere van Aecq ter andere, ter causen vande Liquidatie van schaden ende Jnteresten die [...?] voorseyt [...?] heere Prelaet aengewesen sijn ouer te hauden van seeker Conijn waerande binnen de prochie van zonnebeke soo sijn partijen veraccordeert welck [...?] geschiet is in dese manieren, Te weten dat den voornoemden heere van Aecq etcetera voldoeninge vande voornomde pretensien vande heere prelaet ouer sijn Interest geleden In sijn thiende door de voornoemde Conijnen sal betaelen twee duysent twee hondert guldens bouen de costen van beede de processe, Dies sal den voornomden heere van Aecq mogen kiesen een plaetse onder sijn heerlicheijt [...?] sonnebeke aenden cant van Passchendaele om Conijnen te hauden sonder den Jnterest Jnde thiende vande voornomde heere Prelaet Ende om te euiteren den seluen Interest, sal den heere prelaet Interuenieren Inde vutlegging Verclaerende den vooornoemden heere van Aecq aftegaen d'oppositie gedaen bij wijlent sijnen heer vaeder Jegens de pretensie vande voornomde heere Prelaet van te wesen Vassael vande zaele van ijpre ende hem te draegen als alle ander Edel heeren vassalen, hem diesaengaende conformerende aen het verclaers gegeuen bijde heeren Bailliu, schepenen ende edel vassalen der voorseijde zaele ende Casselrije, Bij middel van welcken beede partijen sijn scheedende van het proces hangende op t selue subject Inder Raedt van Vlaenderen met compensatie van Costen T'oirconden viij april 1665 ende was onderteeckent M. Dauid Abt ende heere van Sonnebeke C. de Vooght Sonnebeke mij present Ledoza de Lendele 1665 mij present J. de vos met seecker handteecken Onder stont naer Collatie gedaen Jegens het originel accord, Is dese copie daer mede beuonden t'accorderen bij mij onderschreuen openbaer notaris residerende desen xxix Junij 1665 T'oirconden, ende was onderteeckent Bastijnck notarius publicus ende versueckende den voornomden Lamotte aggreatie van t'voorseyde accord, hadde versocht partijen respectiuelijck gecondemneert te worden Int honderhaut van dien naer syne forme ende teneur waerInne den voornomden Colins hadde geconsenteert t'welck den voorseyden [...?] Lamotte hadde gheaccepteert finalijck partijen ghehoirt T'hoff de decreterende t' voorseyde versueck consentement ende acceptatie ende voorseyde partijen heeft de selue ghecondemneert ende condemneert midts dese Int onderhoudt van [...?] voorseyde accord [...?] sijne [...?] ende teneur waer uan sij hebben versocht ende Is hun geaccordeert dese Jegenwoordige acte om hun daermede te dienen soo het behoiren sal Gedaen tot mechelen den xiiij. Julij xvj.C vijffensestich

Boudtsman[?]

test

Voluntaire condemnatie van Jonker Carel de voocht nopende het accoort met hen ghedaen ouer de schaeden ende intrest bij ons in de thiende gheleden door sijn conijnwarande int Jaer 1665

test

Le Reuerende Prelat de Sonnebeke Contre Les S[ieu]r dudict Sonnebeke