Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-522

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-04-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Lichtmesse 1661" (02/02/1661); "in daten 18en octobre 1663" (18/10/1663); "maendaechs wesen den xxvijen April 1665 ten X euren voor den noene" (27/4/1665).

Type: Verzoek vanwege de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke aan het stadsbestuur van Kortrijk om een inwoner van Kortrijk voor de rechtbank te Zonnebeke te mogen dagen in een proces aangaande een panding wegens achterstallige renten

Beschrijving: De rechtbank van Zonnebeke verzoekt de baljuw, burgemeester en schepenen van Kortrijk om te toestemming om heer Jan Baptiste vanden Broucke filius Ghilein, dokter in Kortrijk, voor de rechtbank van Zonnebeke te mogen dagen. Zijn vader was immers als verweerder voor die rechtbank betrokken in een proces met de abdij van Zonnebeke, de eiser, betreffende een panding omwille van achterstallige betalingen van heerlijke renten van een bebouwde hofstede en grond in de parochie Geluveld, in de heerlijkheid van de genoemde abdij [+ locatie en tijdstip van het proces].

Opmerking: Kopie. Het document bevat 3 teksten: BRU-AGSB-Z-522, BRU-AGSB-Z-522* en BRU-AGSB-Z-522**.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Belieue Mijne Edele heeren, bailliu burghmeester ende schepenen der stede van Cortricke In tFaueur van Iusticie te confereren aenden Eerweerde heere Abt ende heere van sonnebeke dat hij doer eene van Vl[ieder] Ed[...?]ts messagiers sal vermoghen te doen Insinueren de persoon van S[ieu]r Jan baptiste vanden broucke filius ghilein docteur binnen de voorseyde stede ter fijne hij sal hebben te anueerden het proces door den voorseyden S[ieu]r ghileijn vanden broucke sv[...?] vader begonst voor bailliu ende schepenen van tvoornomde sonnebeke tot betaelijnghe van 29 Jaeren heerlicke rente tlaeste verschenen lichtmesse 1661 afslach alle betooch van betaelijnghe gaende vp eene behuijsde hofstede ende landen binnen de prochie van ghilluuelt onder de heerlichede van sonnebeke toebehoorende den voorseyden vanden broucke tot Cortricke bij partagie hem anghedeelt volghende het ghediende ghedaen door s[ieu]r gheleijn vanden Broucke In daten 18.en octobre 1663 ende daerInne soo verre gheprocedeert es dat desaecke staet omme bijden voorseyden st. baptiste vanden broucke te dienen van andtwoorde daeromme soo ist dat wij schepenen van sonnebeke voorseyt bidden ende versoucken aen mijne voornomde heeren de voorseyden vanden broucke ghedachuaert te sijne tot het dienen vande voorseyde andtwoorde te compareren tot sonnebeke voorseyt maen- daechs wesen den xxvij.en April 1665 ten X euren voor den noene Inde herberghe ghenaempt den hert, aldaer dijnghedag[...?]de hem la[...?] weten weder hij compareert ofte [...?] doet dat men voorts sal procederen naer behooren bereet wesende vl[ieden] Ed[...?]ts van ghel[ijcke] dienste te doene, dis versocht sijnde In teecken van welcke hebben wij deser ghedaen teeckenen bij onsen greffier desen desen [sic] xxj.en April 1665 Toorconde ende was onderteeckent Jan deboutte

test

Rakende t'proces ieghens den abt van sonnebeke