Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-521

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-04-1665

Type: Compositie tussen de abt van Zonnebeke en Chaerles Jaecques de Vooght in het conflict betreffende de schade aangericht door de konijnen van de Vooght

Beschrijving: Er bestond onenigheid tussen de abt van Zonnebeke en Chaerles Jaecques de Vooght, erfachtig ridder van het Heilige Roomse Rijk en heer van Acq, betreffende schade aangericht door de konijnen van laatstgenoemde aan de tiende van de abdij te Zonnebeke. De Vooght zal een schadevergoeding betalen, alsmede de proceskosten; hij mag in ruil daarvoor een plaats kiezen binnen de heerlijkheid van Zonnebeke, langs de kant van Passendale, om zijn konijnen te houden. Hierdoor komt er een einde aan het conflict.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alzooder different resteerde tusschen den eerweerden heere Prelaet van Sonnebeke ter eender zyde ende m'her Chaerles Jaecques de Vooght erfachtich rudder des heylighen roomschen rycke heere van Aecq ter anderen ter causen vande liquidatie vande schaeden [...?] die anden voornomden heere Prelaet [...?] syn ouer t'houden van [...?] binnen de Prochie van So[nneb]eke soo [...?] [ergens tussen: partien veraccordeert] Welck accoort gheschiet is in [...?] maniere, te weten dat den voornomden heere van Aecq in voldoenynghe vande voornomde pretensien vanden heere Prelaet ouer synen interest gheleden in syn thiende door de voornomde conynen sal betaelen twee duysent twee hondert gulden bouen de costen van beede de processen dies sal den voornomden heere van Aecq moghen kiesen een plaetse onder syn heerelichede binnen Sonnebeke ande cant van Passchendaele om conynen te houden so [...?] den interest [...?] inde thiende vande voornomde heere prelaet ende om t' euiteren den seluen [...?] sal den heere Prelaet interuenieren in d vuytlegghynghe Verclae[...?]en den voornomden heere van Aecq af te gaen d'oppositie ghedaen by wylent sijnen heer vaedere ieghens de pretensie vande voornomde heere Prelaet van te wesen Varssael vande Saele van Jpre ende hem

test

te draeghen als alle andere edele heeren Vassaelen, hem diesangaende conformerende an het verclaers ghegheuen byde heeren Bailliu Schepenen ende edele Vassaelen der voorseyde Saele ende Casselrie by middele van welcken beede partien syn scheedende van het proces hanghende op t'selue subiect inden raede van Vlaenderen

[...?] compensatie van costen Toorconde viij.en April 1665

M. Dauid Abt ende Heere van sonnebeke C. de Vooght sonnebeke mij present Ledosa de Lendele 1665[?]

my present J. devos

test

Origineel accoort vande warande