Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-520

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-02-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Lichtmesse 1661" (02/02/1661); "sdonderd[achs] wesende den xixen februari 1665" (19/02/1665); "1665".

Type: Verzoek vanwege de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke aan het stadsbestuur van Kortrijk om een inwoner van Kortrijk voor de rechtbank te Zonnebeke te mogen dagen in een proces aangaande een panding wegens achterstallige renten

Beschrijving: De abt en heer van Zonnebeke verzoekt de baljuw, burgemeester en schepenen van Kortrijk om te toestemming om heer Baptiste vanden Broucke filius Ghijleijn, dokter in Kortrijk, voor de rechtbank van Zonnebeke te mogen dagen. Zijn vader was immers als verweerder voor die rechtbank betrokken in een proces met de abdij van Zonnebeke, de eiser, betreffende een panding omwille van achterstallige betalingen van heerlijke renten van een bebouwde hofstede en grond in de parochie Geluveld, in de heerlijkheid van de genoemde abdij [+ locatie en tijdstip van het proces].

Opmerking: Het document bevat 3 teksten: de hoofdtekst (BRU-AGSB-Z-520), de tekst eronder (BRU-AGSB-Z-520*) en de tekst op de ommezijde (BRU-AGSB-Z-520**).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Belieue Mijne edele heeren bailliu burghmeester ende Schepenen der stede van Cortrijcke In tfaueur vantJusticij te Consenteren aenden Eerweerden heere Abt ende heere van sonnebeke, dat hij door den eersten messagier der voorseide stede, hier toe ansocht sal vermoghen te doen insinueren den Persoon van s[ieu]r Baptiste vanden broucke filius ghijleijn doctoor binnen de voornomde stede ter fijne hij sal commen anueerden het proces door den voorschreuen s[ieu]r Ghileijn vanden broucke sijnen vader begonst voor bailliu ende schepenen vanden voornomden heere van sonnebeke als verweerere contra den voorschreuen heere heeschere bij pandijnghe omme betaelijnghe van 29 Jaeren heerlicke rente tlaeste verschenen Lichtmesse 1661 afslach alle betooch van betaelijnghe gaende vp eene behuijsde hofstede ende landen binnen de Prochie van ghilluuelt onder de heerlichede van sonnebe[ke] toebehoorende den voorschreuen vanden broucke tot cortrijcke bij partagie hem anghedeelt naer de doodt van sijne moedere ten fijne hij tselue proces commen anueerden, ofte daerJeghens te segghen sijne reden van oppositie Indien hij eenighe weet dat omme te Compareren voor bailliu ende schepenen van tvoornomde sonnebeke ten huijse van Woultre deboutte herberghe Inde herdt, aldaer dijnghedach sijnde sdonderd[achs] wesende den xixen februari 1665 hem laetende weten weder hij compareert ofte en doet, dat[...?] voorts sal procederen naer behooren [...?] wesen Vl[ieder] proces[?] In sulcke ende ander occur[...?] van ghelijcken dienst te doene tallen tijden dies versocht sijnde, alles behoudens redelick sallaris twelcke doende sullen [...?] mij Toorconde als greffier desen, xiiij.en februari 1665

Jan de Boutte 1665