Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-511*********

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-03-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Baemesse 1663" (01/10/1663); "Baemesse 1664" (01/10/1664); "in daten xxx.en Julij 1660" (30/07/1660); "Lichtmesse xvjC tsestich" (02/02/1660).

Type: Pachtovereenkomst tussen Jan Grimmelpre filius Jans en de abdij van Zonnebeke betreffende een hofstede van de abdij te Zonnebeke

Beschrijving: Jan Grimmelpre filius Jan verklaart dat hij een behuisde hofstede in de westhoek van de parochie Zonnebeke in pacht heeft genomen voor een period van 6 jaar, ingaand op Sint-Bavomis 1663. De hofstede behoort toe aan de abdij van Zonnebeke, sinds ze haar bij panding werd toegewezen in 1660 [+ lasten, plichten en rechten van de pachter].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen Jan Grimmelpre filius Jans kent soo hij doet bij desen wel ende deuchdelick ghepacht te hebben ter hauche de meerstbiedenden den naesten op het kerckhof deser prochie van sonnebeke door het rouppen ende ouerslaen van Woultre deboutte Amman der voornomde Prochie eene behuijsde ende wel bepalte hofstede gheleghen Inden westhouck der Prochie onder de heerlichede vanden Eerweerden heere Prelaet heere van sonnebeke voorseyt door den huerder in pachte ghebruijckt groot drientwintich ghemeten, een Lijne veertich Roeden onder boomg[aard] saeijlant meersch ende velderie dit voor een termijn van ses achtereenvolghende Iaeren waer- van het eerste Iaer Ingaen sal baemesse 1663 ende expireren baemesse 1664 ende al soo voorts van Iaere te Iaere tot het expireren vande voornomde ses Iaeren dit voor de somme van acht ponden vijf schellijnghen grooten Vlaems bij Iaere den hoop den voorschreuen Termijn gheduerende te betaelen alle Iaeren ten precisen valdaghe in handen vanden Eerweerden heere Prelaet heere van Sonnebeke, als wesende de voorschreuen hofstede In sijne handen ghewesen bij pandijnghe in daten xxx.en Julij 1660 tot verhael van achthien Jaeren verachtert- heijt van heerlicke Rente tlaeste verschenen Lichtmesse xvj.C tsestich welcke hofstede ende landen toebehoort in Eijghendomme aen dhoirs Jonker Adriaen van dixmude tot Ipre wesende spachters Laste Poinctijnghe settijnghe straet ende beeck schauwijnghe ende alle ander oncosten dieder gheduerende den voorseyden Pacht op de voorseyde hofstede ende landen souden moghen ghebraecht worden, oock en sal den Pachter gheduerende sijnen pacht, niet vermoghen vpde hofstede te woonen met twee differents huijsghesinne op peijne van pacht braecke indien tden verhuerder belieft

test

midtsgaders sal hij pachter de huijsinghe moeten onderhouden van veusten[?] staecken placken ende traisoenen, pachtersg[...?] gigie naerdien deselue hofstede in behoorlicke refectie ghestelt sal wesen oock is gheconditioneert dat dat [sic] hij pachter sal moeten doen maecken tsijnen coste een nieuwe scheuere naer de ghelegen[...?] vande hofstede midts bij den voornomden heere van Sonnebeke te leuren alle het timmerhout dienende tot de voorseyde scheure ende angaende de resterende leuerijnghe soo gleij wissen banderoen latten ende andersijns, midtsghaders den Arbeijt vanden timmerman decker ende andersijnts twelcke den voorschreuen grimmelpre leueren moet sal hij Iaerlickx moghen aftrecken van sijn pacht somme vieren- twintich ponden parisis tot het volcomen vande somme dat deselue schuere costen sal welcke scheure hij pachter verobligiert is te houden staect [...?] en coste, ende maer [...?] en sal moeten wesen ophet riessche[?] vande voorschreuen heere van sonnebeke teijnde devoorseyde ses Iaeren oock angaende den staenden Laetprijs van houtte velts ende andersijns volghende de Prijsie ghedaen door baltezar Quijnten sal den pachter die houden in leenijnghe tot het expireren vande voorschreuen ses Iaeren omme alsoo aende voornomde heere ouergheleuert te worden bate [...?] ende schaede volghende verbijndende den heurder tot het volcomen van alle de voorschreuen conditien sijn persoons ende goet Present ende toecommen sonder diuisie van excursie Actum desen xxx.en Maerte xvj.C drientsestich Toorconden Tmarck van jan Grimmelpre

test

Rekenijnghe ende [...?] Sonnebeke