Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-511*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-07-1664

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "desen 6en Julij 1664" (06/07/1664).

Type: Kwitantie door Jaecques Careijn aan Jan Grimelpre voor werken aan diens hofstede te Zonnebeke

Beschrijving: Jaecques Careijn verklaart dat hij van Jan Grimelpre de som van 19 pond parisis ontvangen heeft voor werken aan de hofstede van de genoemde Jan te Zonnebeke, die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij den onderschreuen Jaecques Careijn wtter handt van Jan grimelpre de somme van xix £ parisise ouer staecken ende plaken vande hofstede ende huijsijnghe daer den voorseyden grimel[pre] Jegenwordich es woonende binnen den Prochie van sonnebeke toebehoorende den Eerweerden heere van Sonnebeke desen 6.en Julij 1664 - xix £ [...?]

Nog ontfaen bijden seluen Caeraeijn ouer te decken van een hondert gleij Ipersche gause midtsgaders ouer de leuerijnghe van wissen banderoen dienen vanden deckere ende andersijnts tsamen met het gley wissen ende banderoen tsamen voorseyt vifthien[?] ponden acht schele parisis - xv £ viij s parisis

Jtem ouer de leuerijnghe van eenighe Latten twelcke den onderschreuen weerdich beuonden heeft ter somme van achthien ponden parisis dito - xviij £ [...?] Jtem bij den onderschreuen ghemaeckt ende vermaeckt eenighe deuren vensters ende andersijnts compt bij accoorde de somme van - vj £ [...?]

Mij Toorconde desen 6.e Julij 1664 Tmarcq van Jaecques Ceraeijn