Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-550

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-12-1671

Opmerkingen analytische datum: De datering bestaat uit verschillende data; de meest recente wordt gekozen als datering, de andere wordt hier gegeven als bijkomende datering: "Vpden xij.en 8bre … 1671" (12/10/1671); "tJaer 1680"; "1671".

Type: Taxatie van een pachtgoed te Passendale, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, bij de wisseling van pachter

Beschrijving: Taxatie door J. Fraeije van een pachtgoed gelegen te Passendale, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke. Afgaande pachter is Frans[ois] Vuist, aankomende pachter is Gilles de Caestecker. De taxatie is toegespitst op de bomen op het pachtgoed.

Opmerking: In de marge van het document bevinden zich aanvullingen van een latere datum.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xij.en [octo]bre ende j.en [decem]bre 1671 es bij mij onderschreuen ghesworen prijser der stede zaele ende casselrie van Ipre ouersien ende ghepresen ten versoucke van Fran[ciscu]s vuist als afgaende pachter ende ouergheuer ter eender zijde mitsgaders Gilles de Caestecker als ancommenden pachter ende ouernemer ter ander zijde t'gonne beuon[...?] vp een behuist ende beplant pachtgoeijken gheleghen Inde prochie van passchendaele verre noordt ande kercke Competerende mijn Eerweerde heere den abt ende heere van Zonnebeke consisterende Inder manieren hier naer verclaerst:

Aluooren Gheextimeert den groten Loopenden houdtprijs beuonden vp t'voornomde hofstedeken met t'ghesnouck vande trounck ende vpgaende boomen mitsgaders de coppilie vande doornehaghen oordinare bouen de mannestagie tsamen bouen zes hondert vijftig a[...?]cloosen van staenden Laetprijs de somme van - xxxiij lb parisis [in de marge: Baete voor den afgaenden ende ouer- ghenomen door den ancommenden pachter]

Jtem de messijnckvette Inden pudt met de deught ende aerbeijt in [...?]

test

in twee smoorhoopen gheextijmeert bouen een hondert acht ponden parisis van staenden laetprijs de somme van - xxv lb v s parisis

Ghetal van boomen ende plantsoenen vp tvoornomde hofstedeken beuonden

Eerst appelboomen achtentwijntigh Inne begrepen twee verdrooght ende eenen ommeghewaeijt, ende den afgaenden moeter Laeten eenendertigh dus te cort drie die den afgaenden zeght verdrooght te wesen ende door hem gheproffijtteert prijs - iiij lb x s parisis [in de marge: schade voor den afgaenden]

Peirreboomen onder groote ende cleene zeuen Inne begrepen eenen verdrooght ende den afaenden moeter maer Laeten zesse dus ouerghetal eenen prijs - xxiiij s parisis [in de marge: Baete voor den afgaenden ende ouerghenomen door den ancommer]

Pruimelaers drie-entwijntigh Inne begrepenj achte verdrooght ende den afgaenden moeter Laeten xxix.tigh dus te cort zesse prijs - xlviij s parisis [in de marge: schade voor den afgaenden]

test

Krieckelaers twee ende den afgaenden moeter Laeten drie dus te cort eenen prijs - xij s parisis

Kersselaers veerthiene enden den afgaenden moeter maer laeten twee dus ouerghetal twaelfue prijs - iij lb xij s parisis [in de marge: Baete voor den afgaenden ende ouerghenomen door den ancommer]

Mispelaers twee die den afgaenden aldaer moet laeten

Cornillie boomen eenen die den afgaenden aldaer moet laeten

Eenen wijngaert

Eenen que peirre boom

test

Eecken plantsoenen onder groote ende cleene den nombre van een hondert xix.ne ende den afgaenden en moeter maer Laeten bouen een vijftigh die ghevelt zijn ten tijde crijstiaen pattijn vp dit goet was woonende omme het Coeijstal te maecken ten westeijnde vanden huise lij.tigh dus ouerghetal lxvij.tigh prijs - xiij lb viij s parisis [in de marge: Baete voor den afgaenden ende ouerghenomen door den ancommer

tJaer 1680 gheuelt eecken boomkiens van het ghetael 16

Ersschen derthiene ende den afgaenden en moeter maer laeten zeuene dus ouerghetal zesse prijs - xlij s parisis [in de marge: gheuelt 3 esschen]

Espen thiene enden den afgaenden moeter maer Laeten ix.ne dus ouerghetal eenen prijs - iij s parisis [in de marge: gheuelt 3 espen]

Elssen neghenthiene ende den afgaenden moeter maer laeten zesse dus ouerghetal derthiene prijs - lij s parisis [in de marge: gheuelt 2 essen]

test

Vpgaende lijnden drie die aldaer moeten blijfuen

Abeelen zeuene ende den afgaenden en moeter maer laeten viere dus ouerghetal drie prijs - xlviij s parisis [in de marge: baete voor den afgaenden ende ouerghenomen door den ancommer

eenen Abeel gheuelt]

Vpgaende wulghen drie ende den afgaenden moeter Laeten zesse dus te cort drie prijs Ingheuolghe de prijsie ghedaen ten ancommen vanden afgaenden pachter mits de zelue alsdanne oock te cort waeren beuonden de somme van - xviij s parisis [in de marge: schaede voor den afgaenden]

Trounckboomen onder harde ende sochte zessentwijntigh die den afgaenden aldaer moet laeten

Somme Tsamen dat t' on[...?] den afgaenden te baete compt tot laste vanden ancommer bedr[aeghend]e - iiij.XX iij lb xiiij s parisis [in de marge: dese somme is door gilles Caestecker voldaen aende afgaenden pachtere ende[?] tsynder ontlastijnghe aende Abdije

test

Daer jeghens compt den afgaenden te cort Int ghetael vande boomen de somme van viij lb viij s parisis die hij moet betaelen anden heere proprietaris

Memoorie [in de marge: dese viij lb viij s [...?] syn ghesmollen[?] Jeghens ieghens[?] eenighe reparatie aende steeisc[...?] het dack van het ouernbuer[?] mitsgaders eenighe holuen in het koijstal ende huus]

Aldus ghedaen ten daghen ende Jaere alsuooren ter presentie ende beleede van beede voornomde versouckers mij toorconden

J. fraeije 1671

test

Prijsie tusschen Frans[ois] vuist ende Gilles de caestecker in passchendaele anno 1671