Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-311

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-12-1617

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Een jaer gheuallen Sinte Baefmesse sesthienhondert sesthiene" (01/10/1616); "kersmisse 1616e" (25/12/1616); "Bauonis 1616" (01/10/1616); "dit Jaer bauonis 1616e" (01/10/1616); "Maertinj 1616e" (11/11/1616); "Bauonis 1616" (01/10/1616); "Bauonis 1616" (01/10/1616); "bauonis 1616" (01/10/1616); "Bauonis 1616" (01/10/1616); "bauonis 1616" (01/10/1616); "bauonis 1616e" (01/10/1616); "bauonis 1616e" (01/10/1616); "bauonis 1616" (01/10/1616); "bauonis 1616e" (01/10/1616); "bauonis 1616e" (01/10/1616); "bauonis 1616e" (01/10/1616); "Martinj 1617" (11/11/1617); "ten ouste 1616e" (08/1616); "den oust 1616e" (08/1616); "ten 1 ouste 1616e" (01/08/1616); "den oust 1616" (08/1616); "dit jaer bauonis 1616" (01/10/1616); "Den 25e nouembris 1617" (25/11/1617); "den xxje Septembris 1616" (21/09/1616); "in date vanden 2en nouembris 1616" (02/11/1616); "in date van xven Aprillis 1617" (15/04/1617); "den xen Junij 1617" (10/06/1617); "in date vanden 3en Januria? 1617" (03/01/1617); "in date vanden 6en July 1617" (06/07/1617); "in date vanden ijen Nouembris 1617" (02/11/1617); "oust 1616" (08/1616); "martinj 1617" (11/11/1617); "nouember seuenthiene" (11/1617); "1615"; "in date vanden 17en decembris 1617" (17/12/1617).

Type: Rekening van de abdij van Zonnebeke voor het jaar 1616

Beschrijving: Rekening door Guilliames van Houcke, religieus van de abdij van Zonnebeke en pastoor van Oostnieuwkerke, voor het jaar dat eindigt op Sint-Bavo 1616 [inkomsten, inkomsten uit landpachten, inkomsten uit tienden en betalingen van de abdij]. De rekening werd goedgekeurd door Victor de Vorstere, in naam van de abt van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenynghe die is doende dheer Guilliames van houcke Religieulx der[?] Abdie van Sonnebeke ende Pasteur van Oostnieu- kercke van Alzulcken ontfanck ende wtgheef als hy ghedaen heeft van diuersche ghoeden de Abdie voorseit toebehoorende van een Jaer gheuallen Sinte Baefmesse sesthienhondert sesthiene

Ontfanck

Inden eersten van Floreijns Quyntyn[?] als ontfanghere van Sinte Brigitte outaer tot nieukercke van ius patronatus der seluer Capelle[...?] de Abdye competerende van een Jaer verschenen kersmisse 1616.e - viij s parisis

Item den doende deser is schuldich van ius patronatus der cure pastorael van Nieukercke van het Iaer als vooren - xvj s parisis

Memorie dat S[ieu]r Joos de Mayere ghelt aende Abye Jaerlycx van ius patronatus der Cure van Rouslaere acht ponden parisis verschenen als vooren door consideratie dit jaer hem quyct ghescholden

Item de hypotecque Pastorael van Rousselaer is belast met iij s parisis tsiaers waeraf den ontfanck is ghelaten in state.

Item ontfaen vande Wedewe Pieter bonte tot Rousselaere van een jaer cheyns Rente van viij s parisis eertyts betaelt daer h[ee]r P[iete]r donders op de erfue inden cromme winckel west van het straetken nu haer toebehoorende gheuallen Bauonis 1616 - viij s parisis

Item van Jacques de Codt als ontfangher van het belle gasthuus typer van xl s parisis tsiaers besedt op acht ghemeten landts ligghende in Langhemarck het voor schreuen gasthuus toebehoorende gheuallen dit Jaer bauonis 1616.e - xl s parisis

test

Item van christiaen Vyls betaelende ouer myn heere van Coolschamp van redemptie van xxij.tich Razieren hauere die dese pleecht te heffen op zijn hauere Rente in Coolschamp ouer een Jaer gheexpireert Maertinj 1616.e - x lb parisis

Item van Guilliames vande Wynckel tot Roeselaere van een Jaer cheyns van xx d parisis tsiaers beset op de erfue gheseyt de sterre op de oostzyde vande noordtstraete aldaer gheuallen bauonis 1616 - xx d parisis

[in de marge voor de voorgaande lijn:] xiij lb xiij s viij d parisis

Ontfanck van lanspachten

Inden eersten ontfaen van Robrecht van Elstlande bide Rousselaerstraete in Langhemaerck van een Jaer pacht van ontrent een half bundereLandts ande Rousselaerstraete verschenen Bauonis 1616 - xij lb parisis

Item van Franchois Mille tot Passchendaele van een Jaer Pacht van vier ghemeten 84 roeden Landts eertyts stondt twee bunders wesende heerlichede van Sonnebeke verschenen Bauonis 1616 - xvj lb parisis

Item van Willemynne van Nieukercke tot roeselaere van een Stixken groot 86 Roe ende van Pachte van twee Lynnen en half op den wech Lopende naer hoochlede gheuallen dit Jaer Bauonis 1616 wesende het vyfde van ses Jaeren - v lb v s parisis

test

Memorie dat Jan vander Straten greffier tot Rousselaere heeft in Pachte ontrent een half ghemet landts al daer en ghelt daer [...?] tsiaers waeraf daer gheen ontfanck en es ouer sijnn vacatien gheschiet ten dienste vanden Abdye en het proces contra Rogier Angillis cum suis ter cause vande Cappoenen van hoochlede dus Memorie

Item ontfaen van Ph[i]l[ipp]es fournier tot Nieukercke van een Jaer Pacht van twee partien landts deerste groot twee lynnen seuen Roeden paelende van Westen an het Lant van Gillis Roelens van zuuden Gillis de bouuere van oosten den Capt doorne die andere partie groot vier lynen vyftien Roen Paelende van oosten Joos de Clerck van Westen ende zuuden Carel Ghys ende van noorden Jan van Nieukercke ouer het vierde Jaer van sessen verschenen bauonis 1616 midts dat het Landt nu ghemeten ende meerder beuonden dan te vooren - ix lb parisis

Item van P[iete]r de hye van twee partien Landts de eerste an den Capt ande zuudt zyde groot 75 Roeden ende die tweede groot twee lynnen 25.tich Roeden ghenaempt het distelaerken gheuallen bauonis 1616e - iiij lb parisis

Item vande wedewe Franchois Vandermersch van vier lynen 54.tich Roeden streckende zuudt ende noordt van zuuden die strate naer tCasteel van Staden ouer twee Jaeren van sessen verschenen bauonis 1616e vj lb parisis

Item van Jan van hecke van twee partyen landts deerste in het Pierstick groot vyf lynnen en half paelende van oosten aen het labiette Suudt die tweede groot een ghemet ende een halfue lynne paelende van oosten an het tarwe landt verschenen bauonis 1616.e xvj lb parisis

test

Item ontfaen van Calomme weduwe Jan le Fresne van twee sticken landts tsaemen groot vyf Lynnen xx.tich Roeden tot iiii lb x s parisis het ghemet ouer tvierde Jaer van sessen verschenen bauonis 1616 - vij lb xvj s parisis

Item van Jan Lamote van den Jaer Pacht van een half bundere ende een halfue lynne Landts in twee partien paelende aen de Landen eertyts Adriaen Caeppenolle nu la mote ouer het ij.e Jaer van sessen verschenen bauonis 1616e - vj lb parisis

Item van Adriaen vande Walle van half ghemet landts in nieukercke ligghende oost van het huus Jan Le Fresne toebehoorende Jan de Clerck ouer het eerste Jaer van sessen verschenen bauonis 1616e - [...?] vj s parisis

Item van Michiel Willaert van Rousselaere van een Jaer Pacht van ontrent xlv.tich [in de marge: j lyne lvij roeden] ghemeten Landts aldaer door hem ghebruuckt verschenen Bauonis 1616.e - j.C iiij.XX xviij lb parisis

Nopende den ontfanck vande boter Renten ende Lamspachten in Clemskercke oudenbuerch Bredene ende Santvoorde door Maerten de Rycke tot Brugghe ghepacht is ontfanck ende betaelynghe tot Martinj 1617 particulier elyck an myn heere den Abt in hem ghedaen dus memorie waeraf dat den doende ontfanghen heeft in goede vp den 25.e nouembris 1617 - ix lb parisis

[in de marge:]

292 lb 2 s parisis

Ontfanck vande Thienden

Inden eersten ontfaen van Anthuens verhaeghen ende Lieuen Olliuier tot Rumbeke ouer ons thiende gheseyt de bambeke aldaer door hemlieden vpghedaen ten ouste 1616.e den ij.e van vieren - xxviij lb parisis

test

Item van Jan van hecke tot Rousselaere van een Jaer Thiende opghedaen door hem aldaer ten ouste 1616.e wesende het iije Jaer van sessen bouen vyf hondert ponden boters door hem inde Abdye gheuoert - iij.C[?] lx lb parisis

Item den doender deser is schuldich vande thiende de Abdye compterende in Nieukercke ende in oostrem tot Rousselaere ende het ij.e Jaer van dryen wesende den oust 1616.e - iij.C lxj lb parisis

Item ontfaen van P[iete]r Crudyen tot Leynselles ouer twee vorcken thiende aldaer door hem opghedaen ten 1 ouste 1616.e - iiij.C lb parisis

Item ontfaen van Jacques del poorte tot Leynselles ouer drye voorcken thiende aldaer door hem opghedaen den oust 1616.e vj.C [...?] parisis

Item van Pia la noo van een voorcke thiende opghedaen tot Leijncelles den oust 1616 - ij.C lb parisis

Item ontfaen van Piat de Lannoy van lamspachte van twee bunderen Landts tot Leynseele door hem ghebruuckt ghenaempt den Caeberch wesende heerlichede van Sonnebeke gheuallen dit jaer bauonis 1616 [in de marge: 1979 lb parisis] - xxx lb parisis

Somma totale vanden ontfanck [...?]ght twee duyst twee hondert iii.XX iiij lb xv s parisis

test

Wtgheef ende betaelynghe

Inden eersten betaelt aen m[eeste]r Noel Godyn Pastoor tot Leynseele ouer de poortie Canonicael die hij is heffende op ons thiende aldaer blyckende by siere quictantie ouer het Jaer gheuallen den xxj.e Septembris 1616 - lxix lb parisis

Jtem betaelt door Piat de Lannoy an Jan Gheraert by assignatie van myn heere den Abt in date vanden 8.en Septembris ende het acquict van Gheraert in date vanden 2.en nouembris 1616 ij[?].C iiij.XX xij lb

Jtem betaelt aen Jacques Janszoone laeckesnyder tot ypper door assignatie van myn heere den Abt blyckende by quyctantie van jacques in date van xv.en Aprillis 1617 xlj lb xiij s iiij d parisis grooten maeckende in ponden parisis - v.C lb parisis

Jtem betaelt aen jacques Janszoone in minderynghe van dat het Clooster resteert ten sterfhuuse van zynen vader blyckende by quictantie onderteeckent door Jacques Janszoone in date als vooren de somme van sessentwyntich ponden grooten maeckende - iij.C xij lb parisis

Jtem betaelt aen Jacques Janszoone door Laste van mijn heere den Abt in minderynghe van dat die Abdie schuldich is ten sterfhuuse als vooren blyckende by quictantie in date vanden x.en Junij 1617 onderteeckent Jacques janszoone j.C xxxij lb parisis

Jtem betaelt aen Gerardyne weduwe Jan Robyn tot Cortrycke by assignatie van myn heere den Abt in date vanden 3.en Januria[?] 1617 ende het acquict in date vanden 6.en July 1617 ouer Leuerynghe van naeghels door haer ander Abdye gheleuert / lvj lb viij s parisis

test

Jtem betaelt aen J[oncke]r franchois van dixmuyde tot yper in mynderynghe van een assignatie door myn heere den Abt hem ghegheuen inhoudende vier entachtentich ponden ses schellynghen ende acht groote de somme van vierensestich ponden acht schellynghen ses d grooten blyckende by quictantie van Dixmuyde in date vanden ij.en Nouembris 1617, van vij lxxiij lb ij s parisis

Jtem betaelt aen Jan de Muelenaere gheswooren ter kercke van Rosselaere ouer het accort met myn heere den Abt Aldaer ghemaeckt tot reperatie vanden Choor der kercke voorseyt ter cause vande thiende d'Abdie A[l]daer competerende ouer een jaer ende oust 1616 - lxxij lb parisis

Jtem den doender deser vynt goet ouer synen sallaris vande Rekenynghe vande boeterenten ende Lamspachten in Clemskercke Oudenbourch die door marten de Rijcke in pachte gehouden ende particulierelyck van als [...?]en ghedaen tot martinj 1617 dbedraeghen dien ontfanck lj lb viij s grooten naer aduenante vande xx.en penninck - xxx lb parisis

Jtem den doender deser vynt goet ouer den sallaris vanden ontfanck van dit Jaer vande goeden hier bouen vermelt bouen de Thiende van Nieukercke naer aduenante vanden xxen penninck - iiij.XX xiiij lb xiiij s parisis

Jtem den doender deser bringht in Rekeninghe vanden den fait taefel cost ende cleeden van Outer gevallen nouember seuenthiene - j.C lb parisis

Jtem den hielt goet op syn Leste rekeninghe 1615 - liij lb ij s parisis

Den wtgeef bedraeght tsaemen de somme van twee dujst dry hondert iiij.XX iiij lb ses s parisis Inde en ontfanck bedraeght de somme van twee duyst twee hondert iiij.XX iiij lb vyfthien s parisis

Soe dat den doender deser goet haut blyckende midts desen de somme van - neghentich neghen lb xj s parisis

verte

test

Aldus ghegoedt ende ghepasseert ter partie van h[eer] Victor de Vorstere bij procuratie van mijn heere den Abdt in date vanden 17.en decembris 1617 met protestatie naer stijlle toorconde sijn hanteecken hier onder ghestelt desen 18.en decembris 1617

Victor de Vorstere

Rekeninghe van den Oust 1616