Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-225

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-11-1540

Type: Recepisse door de baljuw van jonker Jan vander Walle betreffende het denombrement van het leen De Mispelare te Waasten, ingediend door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Roeland Bossaert, baljuw van Jonker Jan vander Walle, van diens heerlijkheid en genootschap van de Dovie, verklaart dat hij van Jan Calin, abt van Zonnebeke, het denombrement ontvangen heeft van het leen dat deze van de genoemde jonker houdt, De Mispelare, gelegen te Waasten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jc Roeland Bossaert jn desen tyden bailliu van eerwerdighen heere Joncker Jan vander Walle ende dat dat van zijnen heerlichede ende ghenootscepe vanden Douye kenne ontfaen hebbende van eerwerdighen vader yn gode mijn heere den abt vanden Cloostere ende Conuente van Sunnebeke zekere letteren van Rappoorte daenof tinhouden hier naer volcht van Woorde te Woorde / Dit es tRappurt Grootte ende denombrement van onsen leene dat wij mijn heere Jan Calin bijder ghenaden gods ootmoedich abdt ende heere van Sunnebeke vanden oordene van Sincte Augustijn onder tbusscopdom van Terremburch Twelc wy doen ende ouergheuen an eerbaren ende wysen Roelandt Bossaert abt bailliu van edele ende eerwerdighen heere Joncker Jan vanden Walle Sciltcnape Twelc wy houdende zijn in leene ende manscepe van zijnen Ghenootscepe ende heerlichede vander Douye de zelue zyn heerlichede ghehouden vanden burch ende Casteele van Waestene ghenaempt ons leen den Mispelaere twelcke leen [...?] een Eruelicke Rente huer bestreckende vp diuerssche parcheelen van landen ende diuersche persoonen toebehoorende gheleghen in Waestene ende inder Waestene welcke voirseide parcheelen van landen jaerlix sculdich zyn van heerlicke Rente twaelf Rasieren neghen francaert euenne ende tseste deel van eenen francaerde naerden slach Jtem vier Capoenen tderde deel ende tseste deel van eenen Capoen Jtem toe den zeluen leene vande Mispelare behoort iij pennync Rente vp diuerssche landen midts twee mersschen daer in begrepen groot zes zoo zeuen hondert of daerontrent gheleghen ouer de Waestene leybrugghe anden west zyde vaneen poort dicke de welcke parcheelen [...?] jaerlix den heere vanden Mispelare sculdich zyn eruelicke Rente een pene parisis vut elcke hondert beloopende [?] te samen ter Somme van derthien schellinghen groote [?] parisis Vlaemscher munte ende voort ten vercoope marc ghelt te wetene xv schellinghe parisis van elcken ponden groote ende ter doot bysele naer de costume Ende vermach oock ons voorseit leen ende heerlichede vanden Mispelare hooghe middele ende neder justic[ie] tol vondt bastaert ende lazerne goet ende dier ghelycke eenen bailliu ende amman om elcken Recht ende wet te doene gheschreue met wannen ende [...?]tepertien vanden Douye als toe desen verleent de welcke ons den voornomden Joncker Jan vanden Walle sculdich es te [...?]en midsgaders vanghenesse tallen tyden als hy dies van ons versocht es ende dat at tonsen Redelicken eisten [?] vanden welcken ons voorseit leen ende heerlichede vanden Mispelare wy houdende zyn vanden voornomden heere in leene ende manscepe ter trauwe dienst ende waerhede ende ter doot ende ouerlydene vanden voorseiden heere ende Abt van Zunnebeke teenen vullen Relieue van thien ponden parisis ende alst tselue leen ende heerlichede verandert by coope den Rechten thiende pennynck vanden loyalen coope van welcken onsen leene ende heerlichede steldt nv jeghenwoordich als man Responsable Jan vander Douye die daerof een [?] behoorlicken eedt ende s[...?]oteyt[?] ghedaen heift als naer de costume van leene met condicien dat men gheen Relief schuldich es naer touerlyden vanden voorseyden Jan vanden Douye maer alleenlic ten ouerlyden vanden voornomden Abdt van Zunnebeke alst voorseit es Ende Jndien ons voorseit leen ende heerlichede vanden Mispelare mynder ofte meerder beuondenes[?] tzy in grootte ofte hoocheyt Protesteren van als of ende an te [...?] Ten zegghen vanden mannen van leene onsen huusghenooten vanden voorseyden heerlichede vanden Douye [...?]rconden zoo hebhben wy onsen properen seghele daermede wy [...?]deringhe ende der ghelycke zaken pleghen te zeghelen hier an ghedaen hanghen desen viij.en in nouembre jnt jaer ons heeren duust vijfhondert ende veertich Ende jn approbacie van dies voorseit es zoo hebbe ic bailliu bouen ghenompt dese presente lettren van Recipisse ghezeghelt met mijnen properen zeghele ten daghe ende jare alsbouen

test

Nederwaesten Trappoort van Mijn Heer Jan Caljn Abdt ende heere van Zunnebeke [...?] 1540 Waesten