Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-593***

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-01-1688

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "opden xviij.en x.bre laetstleden" (18/12/1687); "den xij.en dito Januarij" (12/01); "xij. Ianuarij xvj.C neghenentachtentich" (12/01/1689).

Type: Overname door Pieter Verhulst van de verplichtingen van wijlen Ioos Verhulst ten aanzien van de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Verhulst (in naam van het sterfhuis van Ioos Verhulst) verklaarde dat verscheidene goederen verkocht werden voor de Wet van Zonnebeke, en dat hij 32 ponden groten Vlaamse munt schuldig was, ten voordele van de kerk van Zonnebeke, met de belofte interest te betalen op het verschuldigde bedrag, tot hij het kan terugbetalen of elders bezetten met goedkeuring van de pastoor en kerkmeesters. Pieter Bollaert staat hiervoor niet langer borg, en ook het sterfhuis en de weduwe van Ioos Verhulst worden ontlast.

Opmerking: Het stuk bevat verschillende teksten: BRU-AGSB-Z-593, BRU-AGSB-Z-593*, BRU-AGSB-Z-593**, BRU-AGSB-Z-593***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Op den xiiij.en Januarij xvj.C achtentachtentich Compareerde Pieter verhulst te kennen gheuende dat hij differente partien ghecocht heeft a la faulche voor de weth van t’ voornomde sonnebeke ende omme ten deele te betaelen de pennijnghe coopschats vande voorseide coopen waerin hij gheerft opden xviij.en x.bre laetstleden soo heeft den comparant vuijtten naeme van het sterfhuys vande voorschreuen Ioos verhulst als de voornomde coopen ghecocht hebbende van t’voorseyde sterfhuys mits desen anghenomen te betaelen de voorseyde tweendertich ponden grooten vlams kennende ouersulcx de selue somme schuldich te wesen aen ende in proffitte vande kercke van t’voornomde sonnebeke ter acceptatie van heer Alipius verhaeghe pastor aldaer, Belouende daerouer te betaelen Jntrest naer aduenante vande pennync sesthiene vuijtbringhende twee ponden grooten vlams tsiaers t’sijdert den xij.en dito Januarij sulcx dat t’eerste Jar sal verschynen ghelijcken xij. Ianuarij xvj.C

test

neghenentachtentich ende soo voorts tot den oplegh die den comparant sal vermoghen te doene alst hem goet duncken sal [...?]e bij faulte dies de voorseyde capitael somme te besetten ten contentemente vande voornomde heere pastor ende kerckmeesters telcken versocht synde tsijnen poste ontlastende bijdien den voorschreuen pieter Bollaert als borghe ende den voorseyden heere pastor contenteert hem met de voornomden Pieter verhulst van alsnu voor altijt sulcx dat t’ sterfhuys ende weduwe Joos verhulst voorseyt ook worden ontlast Actum in sonnebeke daete alsbouen ter presentie van Jan baptiste ghesquiere ende Pieter bollaert voornomt

t’ marcq van Pieter verhulst

Alipius verhaeghe pastor van Sonnebeke t’ marcq pieter bollaert

mij present J.B. Ghesquiere

test

Obligatie van ioos verhulst [...?] de de kercke van Sonnebeke 68 j den xij ianuarij

dit raeckt de kercke van Sonnebeke