Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-593

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-01-1681

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den twaelfsten januarij 1682" (12/01/1682); "1681".

Type: Lening door Jan van Hecke aan Joos Verhulst, ten voordele van de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Joos Verhulst filius Jan, inwoner van de parochie Zonnebeke, verklaart dat hij van Jan van Hecke, ten voordele van de kerk van Zonnebeke, de som van 32 ponden grote Vlaamse munt in leen ontvangen heeft, voor een termijn van 3 jaar. Hierop zal interest betaald worden, en na het aflopen van de termijn zal deze som terugbetaald worden, of bezet op gronden.

Opmerking: Het stuk bevat verschillende teksten: BRU-AGSB-Z-593, BRU-AGSB-Z-593*, BRU-AGSB-Z-593**, BRU-AGSB-Z-593***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen Joos verhulst filius Jan Inwoonder der prochie van Sunnebe[ke] kent soo hij doet by desen Ontfaen te hebben In goeden ghevalueerden ende ghepermitteerden gelde vutter handt van Jan van hecke betaelen In profijte van de kercke deser voornomde prochie de somme van tweeendertich ponden grooten Vlaemsch passerende mits desen Absolute quytantie waer van hij verhulst belooft Intrest te betaelen In Advenante van den penninck sestiene ende dat voor een termijn van drie Jaeren wanof t’eerste Jaer sal verschynen den twaelfsten januarij 1682 ende soo voorts van Jaere tot Jaere tot t’expireren vande voorschreuen drie Jaeren alwanneer hij verhulst de voorschreuen some capitaels met de verlopen van diere naer rate van tijde belooft op te Legghen ofte souffi- santelick te besetten op gronden [...?]ertien ten contentemente vanden heere pastoir ende kerckmeesters deser prochie ende tot verseeckertheden vande voorseyde some capitaels met de verschenen croijsen soo verbynt den voornomden verhulst syn persoons goet present ende toecommende ende tot voorder verseeckert- heden constitueert hem borghe ende princepael voor de voorseyde some capitaels met de verlopen van diere den persoon van marijn de puijt filius michiels alles op t’ verbant als naer rechte Actum desen xij January 1681 ter presentie van Jan van hecke ende Oliuier boone ons toorconden desen xij.en January 1681

t’ marcq van marijn de puijte t’ marcq van Joos verhulst

mij present Jan van Hecke 1681

mij present Oliuier boone

test

Obligatie van ioos verhulst [...?] de de kercke van Sonnebeke 68 j den xij ianuarij

dit raeckt de kercke van Sonnebeke