Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-608

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-07-1684

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "desen aencommenden wijnter xvj.C vijfentachtentich" (1685).

Type: Jaargetijdestichting door Frans[ois] Bollaert bij de dis van Zonnebeke, en gift aan die instelling

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Guillames Frans[ois] de Vooght, heer van Zonnebeke, laten weten dat Frans[ois] Bollaert filius Willem aan de dis van Zonnebeke de som van 16 pond grote Vlaamse munt gegeven heeft (in de vorm van een obligatie ten laste van Pieter van Houerberghe filius Pieter dOude). In ruil hiervoor moet de dis wel een jaargetijde laten doen voor Frans[ois] Bollaert. Wat na het volbrengen van deze verplichting overblijft, zal aan de armen gedeeld worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij S[ieu]r Frans[ois] moenes Bailliu, Michiel soenen, Olliuier Boone, Pieter van houerber- ghe, Jan van Olme, Joos de swaerte, Jan Breiue, ende fran[ciscu]s botsaert schepenen van M'her guillames fran[çoi]s de vooght Erfachtich Rudder van T'h[eijligh] Roomsch Rijckx heere van sonnebeke, Rocq, smols oudenhoue etcetera ende dat van sonnebeke voornomt, Doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone fran[ciscu]s Bollaert filius willem den welcken omme de goede Jontste die hij is draeghende tot den armen deser prochie van sonnebeke verclaert bij desen te gheuen vijt pure Jonste aen ende ten proffitte vanden voorseiden Disch de somme van sesthien ponden grooten vlams, die hij Bollaert goed heeft par obligatie aen Pieter van houerberghe filius Pieter Doude met de verloopen croisen van diere, die bedraeghen tot vier ponden grooten vl[aemsch], ende dit eeuwelick ende erfuelijck ghedeurende, welcke pennijnghen die vanden voornomden disch aenden voornomden van houerberghe sullen moghen doen besetten soo sij te raede vijnden sullen, ende dat met conditie dat den voornomden disch belast sal blijfuen met Jaerelicks te doen doen een Jaerghetijde tot Laeuenisse vande siele van hem donateur ende sijner

test

vrienden bij hem in t'herte ghepeinst van nu voorts tot inder eeuwicheijt ende t'surplus bouen dat sal commen te bedraeghen meer dan sal costen [...?] kerckelicke rechten van t'voorseyde J[...?] sal ghedeelt worden aende aer[...?] selue prochie, ende annopende [...?] ponden grooten van verloop tot hede[...?] voor d'een helft ghedaen worden ter Intentie vanden voornomden donnateur ende t'surplus sal daeruooren ghedeelt worden broot aenden seluen aermen desen aencommenden wijnter xvj.C vijfen- tachtentich, verclaerende hij donnateur mits desen van al t'selue te cederen aen ende ten profficte vanden voornomden disch ofte [...?]termen ter acceptatie van heer ende meestere Alipius verhaeghe pastor der voornomde prochie t'selue accepterende ouer de dischmeesters ofte vanden voornomden armen vuijt wiens naeme hy den comparant was bedanckende Jn[...?] kennisse der waerheijt hebben [...?] bailliu ende schepenen vor[...?] dese ghedaen depescheren [...?] hanteecken van onsen greffier ghedaen op den elfsten Julij [...?] 16 hondert vierentachtentich Toorcon[den]

J.B. Ghesquiere

test

fondaetie fran[[ciscu]s bollaert filius Willem 1684

[...?] pastor sonnebeke [...?] van het [...?]ijde doer[...?] fran[ciscu]s [...?]j februarij julij 1684 ghegheeuen