Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-621*

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1689

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1689".

Type: Juridisch advies door J. de Carpentier betreffende de schenking in BRU-AGSB-Z-621

Beschrijving: J. de Carpentier, advocaat, geeft zijn juridische opinie betreffende de schenking beschreven in BRU-AGSB-Z-621, en acht ze volledig conform de wettelijke bepalingen betreffende het wegschenken van bezittingen.

Opmerking: Het document bevat twee teksten in verschillende handschriften, BRU-AGSB-Z-621 en BRU-AGSB-Z-621*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ghesien by den onderschreuen gheConsulteerden

test

de donatie hier vooren staende ende op alles ghelet T’aduijs is dat de selue Donatie tam respectu formae quam materiae, is wel ende te rechte ghedaen, ende niet en can woorden gheblameert van eenigh exces, als wesende eene donatie Jnter viuos ende metter waermerhandt ende ghee[...?]e[...?] eene dispositie testamentaire sijnde toedies wel te considereeren dat de ghegeuen goederen syn ghereede Penninghen ende consequentelick te houden voor meubel; nochte en obsteert aen de selue ghifte dat den gheuer soude mooghen gheweest syn Ceurbroeder der stede ende Casselrie van Veurne ende dat by de costume van aldaer Titulo 20° articulo 4° gheseijt woort, datter niet meer en mach, weghghegeuen worden, donatione Jnter viuos als een derde van de patrimoniele ende de zydehoudende goederen, waervooren de gegeuen Penninghen niet en connen woorden ghereputeert, nochte en valt in eenighe Consideratie dat den voornomden gheuer voor desen mach ghehadt hebben, eenighe patrimoniele goederen, midts maer en moet inghesien woorden de Nature conditie ende qualiteyt van het goet ten tijde van de ghifte, synde selfs ghepermitteert by de selue Costume citato titulo articulo 5° te

BRU-AGSB-Z-621

disponeeren van alle meubelen ende catheijlen, Iae selfs oock van alle Conquesten; nochte en sullen eenighe rechtsgheleerde met redene Commen mainteneeren dat het principaelste goedt wesende al meubel, in donatione jnter viuos volghens de rechten ofte costumen soude woorden gheacht voor immeubel patrimonie; Gheaduiseert t’Ipre desen 10.en Ianuarij 1689

J. de Carpentier ad[vocaa]t 1689