Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-621

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-09-1688

Type: Schenking door Pieter Marisael aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Marisael verklaart dat hij, als schenking tussen levenden, aan de dis van Zonnebeke de som van 90 ponden grote Vlaamse munt schenkt. Het geld wordt overgedragen aan Alipius Verhaeghe, als pastoor van Zonnebeke, optredend in naam van de dis van Zonnebeke.

Opmerking: Het document bevat twee teksten in verschillende handschriften, BRU-AGSB-Z-621 en BRU-AGSB-Z-621*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ick onderschreuen verklaer te gheeuen soo ick gheeue Pieter marisael by deesen donatione inter viuos ende metter warmer hant aen den disch vande parochie van Zonnebeke ter acceptatie van heere Alipius Verhaeghe pastor van sonnebeke vutter naeme van pauwels maskelein ende maryn goemaere als dischmeesters van Sonnebeke ouer den seluen disch de somme van tneghentich ponden groote vlaems omme danof te disponeeren als van eighen ende propre ghoederen ten welcken effecte hebbe de selue somme oouerghetelt in handen vanden voornomden heere pastor deeser parochie ten behouue vanden seluen disch my oouersulcks ontmaecken vande selue somme ende maecken mooghen ende machtich den seluen disch, waeroouer den voornoomden heere pastor vutter naeme vanden seluen disch den gheeuer is bedancken[de?] alsoo ghegheeuenen[?] ende mij seluen ontmaeckt van tuoornoomde ghelt deesen xiiij [septem]ber 1688 in presentie van heere Alipius verhaeghe pastor van Sonnebeke Jan van Hecke ian boutton, ian de graeue, robert warlop, ende guiliaeme blomme als ghetuighen hier oouer gheroopen die het selue in hun presentie met mijn ghewoonelick hantteecken hebbe onderteeckent ons toorconde pieter marisael – alipius verhaeghe pastor van sonnebeke Jan van hecke als greffier ian boutte ende ian de graeue als scheepenen van sonnebeke – guiliaeme blomme ende robert warlop