Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-625

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-06-1690

Type: Testament van Iaecques Moenes en jaargetijdestichting bij de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Testament van Iaecques Moenes filius Mailliaert, wonend te Zonnebeke: hij moet begraven worden in de parochiekerk, bij zijn broer Fransois, en meteen na de uitvaart moeten er 100 missen gedaan worden, en wordt er brood gedeeld, gemaakt van een razier koren. Bovendien sticht hij voor zijn zielenheil, dat van zijn broer Fransois, van zijn ouders en alle gelovigen, een jaargetijde in de kerk van Zonnebeke, te vieren daags voor Allerheiligen aan het altaar van OLV van de Rozenkrans [+ bepalingen van het jaargetijde]. De dis van Zonnebeke zal instaan voor de uitvoering van het jaargetijde. De inkomsten voor deze stichting komen van een pachtgoed te Oostnieuwkerke en Passendale.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Inden naeme des vaders des soons ende den heilighen gheest amen[? den onderschreuen iaecques moenes filius mailliaert ionckman woonende inde Parochie van Sonnebeke weeten datter niet seeckerder is als de doot ende de heure onseecker so ist dat hij beueelt sijne siele in handen van ons heere ende begheert dat syn lichaem naer syn ouerlyden sal begraeuen weesen inde Parochie kercke van Sonnebeke by synen broeder S[ieu]r Frans[ois] moenes Sire ende ordoneert dat het vutuaert al daer sal ghedaen weesen op het lijck ende datter sullen ghedaen weesen soe haest als het mooghelick sal weesen hondert messen tot laevenesse van mijn siele ende daer sal ghedeelt weesen een rasiere koorne ghecouerteert in broot en de persoonen die myn lyck sullen conuoieeren sullen daernaer vereert syn met een tonne bier ende twee hespen ende [...?] sal h[...?] broot booter ende kaes vooren stellen an hem[?] gheblekens[?] ende eerlick te recreeren ende wel iaerlicks ghesonghen hebben een iaerghetyde daechs voor den hoochtyt van alderheilighen inder eeuwicheit tot laevenesse van myn siele myn broeder fran[ciscu]s siele myn ouders sielen alle gheloovighe sielen ende belaste dat men op den hoochtyt van alderheilighen sal iaerlicks deelen een rasiere koorne ghecouerteert in broot den heere pastor van Sonnebeke sal hebben voor het synghen vande messe twee ponden acht s. parisis ende den koster voor syn synghen ende lu[...?]den tsauonts te vooren ende op den dach van het iaerghetyde een pont vier s parisis ende den heer Pastor van sonnebeke sal oock iaerlicks Leesen thien messen van requiem voor mijn siele korts naer het iaerghetyde ende sal daer vooren ontfaen acht ponden parisis soo ist dat ick daer toe gheeue h[...?]telick ende volunteertlick donatione inter viuos de somme van ses ponden groote vlaems [...?] te heffen ende te ontfaen van mijn

test

vut myn pachtghoet gheleeghen inde parochie van oostnieuwkercke onder de eerlicheit van het hof te passchendaele groot twijntich ghemeten dat mij toebehoort ende nu in pachte heeft pieter de veltere ende quaeme mynen hoirs de rente op te legghen den oplech sal gheschieden ten aduenante den pennynck twijntich om dat terstont weederom vujt te gheeuen te rente ende het surplus vande ses ponden groote tsiaers sal blyuen ten oirboore vande [...?] van mits datter sal oock ghe[...?]ert syn aen den autaer van onse L[ieve] Vrauwe vande h[eijlighe] roosekrans een pont vut[?] waeschs op den dach van het iaerghetyde aen welcken autaer het voorseide iaerghetyde sal ghedaen weesen tot welcken ende hebbe gheroopen als ghetuughen van deese donatie den xiiij.en Junij 1690 heer Alipius verhaeghe die het selue heeft oock gheaccepteert vutter naeme vande dischmeesters van Sonnebeke Frans vandermeersch rogier donck die sullen sorghen dat deese obligatie sal volbrocht weesen met hunne naekommers ende sullen dit wettelick doen passeeren te passchendaele item heere Jo[ann]es baptista wallaert vicepastor van Sonnebeke meester oleuier boone ian van olmen [...?] ian abeele

in teecken der waerheit hebbe dit onderteeckent date alsboouen ende begheere dat de ses ponden groote vlaems tot dien ende sullen iaerlicks gheheuen weesen vuit het voornoomde pachtgoet van passchendaele [...?] groot twyntich ghemeeten min ofte meer gheleeghen eensdeels inde parochien van nieuwkercke ende passchendaele ende auctoriseere daertoe J. verrenne greffier van sonnebeke vut myn naeme en

test

vuitter naemen vande boouenschreeuen ende ghementionneerde dischmeesters van sonnebeke ordineere ende belacke[?] boouendien dat vut de somme vande ses ponden groote vlaems den autaer vande heilighen roosekrans sal heffen achtien ponden paresijse iaerlicks om te betaelen de vier iaerghetyden die moeten ghedaen sijn tot laeuenesse van myn siele ende mijn broeders siele S[ieu]r fran[ciscu]s moenes ende alle den sielen vande ouerleeden [...?] susters ende broeders vanden heilighen roosekrans ende yder reise datter sal ghesonghen weesen een vande iaerghtyden sullen de meesters vanden autaer vande roosekrans doen branden twee keerssen van ijder een vierendeel ten oirboore vande voorseiden autaer

Jaeques Moenes

Alipius verhaeghe pastor van sonnebeke Joannes Baptista Wallaert vicepastor in Sonnebeke My Present als ghetuyghe Oliv[ier] boonen

toorconde het marck van niet te konnen schrijuen van Joes iulieens

test

dit is het testament van S[ieu]r iaecques moenes 14 iunij 1690 fondaetie Jaecques Moenes