Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-228bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-10-1541

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse … twee ende veertich" (01/10/1542).

Type: Pachtovereenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en Maeliaert van Blaren, betreffende grond te Wijtschate en Neerwaasten

Beschrijving: Chirograaf inhoudende de pachtovereenkomst tussen Jan Calin, abt van Zonnebeke, en Maeliaert van Blaren filius Ghilein, betreffende land in de parochies van Wijtschate en Neerwaasten [+ voorwaarden van de pacht].

Opmerking: De chirograaf heeft de letters A B C D E F op de snede.

Tekst

test

[op de snede van de chirograaf: A B C D E F]

De xvij.en jn October een ende veertich zoo waren vergadert Mijn heer Jan Calin Abdt ende Heere van Zunnebeke ouer een zijde ende Maeliaert van Blaren filius Ghilein ouer andere Aldaer den voornomden Maeliaert oorhuerde tLandt twelc zijn voorders langhe tijdt ghe- bruuct ende ghepacht hebben ons toebehoorende Ligghende jnde prochien van Wijdtschaten ende nederwaestene groot weesende drie buenderen tzestich Roeden of daer ontrent emmer de vierhoucken ende de middelwaert een termijn van ix Jaren omme de somme van xxxvj £ parisis tsiaers zuuer ghelts ende een halue mudde Leysche rugghe ypersche mate, ende binnen den voornomden stede ende huuse van Zunnebeke te leueren vp twee stuuers naer de beste ende die te leueren tuschen bamesse ende middewijntere naer vrome wanof deerster Jaer- schare ende bamesse weesen zal van betalene tiaer twee ende veertich ende alzoo voort van Jare te Jare totten expireerene vanden voornomden termijne Jtem jndien hij pachtere in ghe- breke ware van betalene ten zulcken tijde alst voorseit es, zoo zal mijn voornomden heere mueghen handtslaen an zijn voornomde Landt om aldaer mede te doene zijn goede beliefte zonder yemandt daer naer te vraghene. Jtem hij pachtere es ghehouden voor den lijfcoep eenen philippus gulden ter tafele van mijn heere ende zijnen conuente Jtem es ooc bespreck ende voorwaerde als dat hij pachtere ne zal dit voornomde Landt mueghen voortverhueren zon- der tconsent van mijnen voornomden heere Jtem jndien ons yemandt onghebruuck ofte ver- minderen wilde van ons voornomde lande ende gronde weert hij pachtere ghehouden naer zijn vermoghen dat te leerene ende te wederstaene ofte emmer mijnen voornomden heere dat te ken- nen te gheuene binnen den naersten twee commende maenden naer tvoornomde trouble ofte vploop hem ghedaen of by faulte vandien mijn heere zal dat wederstaen ten zijnen costen Jtem hij Maeliaert voornomt heeft in laetprijse vier hondert vichtich mutsaerden drie ende dertich wulghen ende vier yepkins ghegroeyt van ouden tyden ten prouffijte ende oorbore van onser kercke van Zunnebeke. Aldus ghehuert ende verhuert bijden bouenghenomden ten Jare ende daghe alsbouen ende jn breeder bewaernesse van elcken hebben zij dese cyrographie doen scrijuen ende teekenen met A.B.C.D.E.F.

test

Wytschate ende Nederwaesten