Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-237

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1549

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende datering: "te lichmesse seuen en veertich" (02/02/1548; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Kwitantie van de ontvanger van de kerk van Beselare aan de abt van Zonnebeke voor de rente op de Boonakker

Beschrijving: Joos Tielen, priester en ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat Jan Calin, abt van Zonnebeke, hem de rente betaald heeft die de abdij schuldig is voor de Boonakker te Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jc Joos tielen presbytre ende ontfanghere vander kercke van becelare Kenne ende lide bj dese ontfaen hebbende van her Jan Calin min heere den Abdt ende heere van Sinnebeke de somme van vj s iiij d parisis Ende datte ter cause van eender rente, die de voornomde kercke heeft streckende vp een stick lants in Sunnebeke ghenaemt den boon ackere van vj s iiij d parisis siaers expirerende te Lichmesse ende dit ouer de vulle betaelinghe des jaers gheuallen te lichmesse seuen en veertich waer of ende ooc van alle voorleden jaeren mijns ontfangherscips competerende houdt ouer wel vernoucht. Oorconde min name ende hantteekene naer costume hier onder ghestelt desen 21 in spurkele 1548

J. Tielen