Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-229bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-08-1542

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te bamesse xvC xlij" (01/10/1542).

Type: Pachtbrief door de abt van Zonnebeke aan Pieter Lammens filius Jan voor het goed Ter Claert

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij het goed Ter Claert [+ situering van de grond] voor een periode van 36 jaar in pacht heeft gegeven aan Pieter Lammen filius Jan, wonend te Waasten. Jan Lengeel heeft het wel nog 9 jaar in pacht, maar Pieter kan die overnemen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kenlic zij elcken zoo wye dese jeghenwoordeghe letter van cheyse zullen zien of hooren lesen hoedat ic mijn heer Jan Calin bijder ghenaden gods heere ende abt van onser vrauwen kerke ende closter van Zinnebeke mids- gaders pryoer ende Relegieusen van dit zeluer voorseide closter wel ende lojalic vutghegheuen hebben [...?] [erboven: Jtem[?] bij dese volghende[?]] eenen Pieter Lammen filius Jan wuenende te Waestenne [...?] hem zijn oers ende naercommers ende dat in goeden lojale cheyse een hondert [...?] lant gheleghen in ons goet ghenampt ter Claert twelc eenen Jan lengeel noch neghen jare in pacht heeft of daer ontrent Dit jn een hondert lans gheleghen ant ende van een groot stick lands met der west zijde vp de ijper strate waer of dit voorseit hondert gheleghen es noort vanden voornomden groeten sticke eeck tselue hondert west an de voorseyde ijperstrate noort jeghen tleen van meester Maerx heynic[?] oost ende noort an tlandt van den voornomden clostere tweck[?] hij Pieter voorseit in cheyse heeft den termijn van xxxvj jare lanck gheduerende ende dat om int welke vutgheuen by den voornomden heere ende covente ghedaen dem voornomden Jan legeel pachte midsgaders Magrete zijn wetteleke huusvrauwe huerleder consente toe ghedaen hebben behoudens ende met condycien dat den voornomden Pietere den zeluen pachtre redelic te vreden stellen zal van den eesten toecommende neghen jaren gheduerenden ten eesten zynen[?] pacht es oock bestreck ende voorwaede in dien den voornomden pachter eneghe scade hadde in zijn vruchten bin den zeluen zijnen pacht bij stellen van eender olijemuelenne die de voornomde pieter voor[...?] heft te doen stellen vpt voornomde hondert lans zoo es den voornomden pieter ghehouden de scade te Repareerne Redelic als [...?] gheuanghen ende desen voornomden cheys zal begonnen te bamesse xv.C xlij ende Al zoo voort van jare tot jare tot de voornomde xxxvj jaren ...leden ende verschenen zijn in oorconden zoo hebben wy mijn heer den prelaet voorseit pryoor ende Releguesen van den zeluen closteren covente desen cheys brief gheseghelt met onsen properen ghewonleken zeghelle desen vierden in der ous[?] maent xv.C xlij

test

Wastene Memorie om een olye muelene Pieter Lammen van Waestene Rakende den olie meulene ande crucis van Wastene anno 1542.